Quy Trình Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Duhocaustralia.edu.vn

Quy Trình Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su

Ngày đăng: 24/04/2015, 23:00

I QUY TRÌNH KỸ THUẬT CÂY CAO SU TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 PDF processed with CutePDF evaluation edition chúng tôi Chỉ đạo biên soạn Lê Văn Bình Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Việt Nam Mai Văn Sơn Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Ban sửa đổi quy trình kỹ thuật Trưởng ban: Trần Thò Thúy Hoa Thư ký tổng hợp: Đỗ Kim Thành Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống Phạm Thò Dung, Phạm Văn Hằng và Trần Thò Thúy Hoa Quy trình kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản Lê Mậu Túy, Phạm Văn Hằng và Nguyễn Tấn Đức Quy trình kỹ thuật khai thác mủ và chăm sóc cao su kinh doanh Nguyễn Anh Nghóa, Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Nguyễn Văn My và Nguyễn Tấn Đức Quy trình kỹ thuật Bảo vệ thực vật Phan Thành Dũng và Phạm Văn Vinh Ban biên tập Nguyễn Tấn Đức, Phạm Văn Vinh, Trần Thò Thúy Hoa và Đỗ Kim Thành II Đ ến năm 2003, diện tích cao su thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam đạt 219.600 ha, trong đó 173.700 ha đang được khai thác mủ. Diện tích cao su này trải rộng từ Đông Nam bộ đến Tây Nguyên và miền Trung, điều kiện sinh thái của các vùng này rất khác nhau, sinh trưởng và năng suất của cây cao su cũng thay đổi tùy điều kiện môi trường. Năng suất cao su trên vườn cây của Tổng Công ty Cao su đã cao dần, từ 0,7 tấn/ha/năm vào những năm 1990 đến 2003 đạt năng suất bình quân là 1,52 tấn/ha/năm; tại Tây Nguyên là 1,15 tấn/ha/năm, tại Đông Nam bộ và Quảng Trò là 1,56 tấn/ha/năm. Thành tựu kỹ thuật đạt được trong ngành cao su vừa qua là từ sự đóng góp của bộ giống cao sản cùng các biện pháp nông học tiến bộ được đúc kết từ những đề tài, công trình nghiên cứu và kinh nghiệm của sản xuất. Nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho ngành cao su Việt Nam trong thời hội nhập, cần đưa năng suất lên 1,4 – 2 tấn/ha/năm, đồng thời rút ngắn chu kỳ kinh tế nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch sản lượng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật (giống cao sản, trồng bầu có tầng lá, quy hoạch chu kỳ khai thác mủ trong 20 năm kết hợp ứng dụng chất kích thích, cạo úp có kiểm soát, sử dụng máng chắn nước mưa, phòng trò bệnh hiệu quả …). Để cập nhật các quy trình kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trên, Tổng Công ty Cao su Việt Nam giao cho Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý kỹ thuật phối hợp biên soạn Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2004 và thu thập ý kiến đóng góp của cán bộ kỹ thuật ở các công ty cao su để hoàn chỉnh Quy trình. Bản Quy trình kỹ thuật cao su năm 2004 là một công trình tập thể của các cán bộ kỹ thuật trong ngành cao su, được biên soạn và chỉnh sửa rất công phu, tuy nhiên, khó tránh sai sót và sẽ lạc hậu trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sản xuất. Vì vậy, Tổng Công ty Cao su Việt Nam và Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi để tiếp tục sửa đổi cập nhật Quy trình nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của ngành cao su. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam III Lời nói đầu IV Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống – Trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Chương 1: Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống cao su . . . . . . . . . . .2 Mục I: Kỹ thuật làm vườn ương tum trần 10 tháng tuổi . . . . . .2 Mục II: Kỹ thuật làm vườn ương bầu cắt ngọn . . . . . . . . . . . . .7 Mục III: Kỹ thuật làm vườn ương tum bầu có tầng lá . . . . . . .11 Mục IV: Kỹ thuật làm vườn ương bầu có tầng lá . . . . . . . . . .13 Mục V: Quy trình kỹ thuật vườn nhân gỗ ghép cao su . . . . . . .15 Mục VI: Quản lý vườn sản xuất cây giống cao su . . . . . . . . . .19 Chương II: Quy trình kỹ thuật trồng mới cao su . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Mục I: Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Mục II: Chuẩn bò đất, thiết kế lô và xây dựng vườn cây . . . . .21 Mục III: Trồng cao su . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Mục IV: Trồng xen trong vườn cao su . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Chương III: Chăm sóc cao su trồng mới và cao su kiến thiết cơ bản .26 Mục I: Làm cỏ vườn cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . . . . . . .26 Mục II: Bón phân cho vườn cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . .27 Mục III: Công tác bảo vệ vườn cây cao su kiến thiết cơ bản .28 Chương IV: Quản lý vườn cao su kiến thiết cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . .29 Phần II: Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh . . 32 Chương I: Những quy đònh chung về việc khai thác mủ . . . . . . . . . . . .33 Chương II: Tổ chức khai thác mủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Mục I: Chế độ khai thác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Mục II: Thiết kế, mở miệng cạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 MỤCLỤC Mục III: Các yêu cầu kỹ thuật trong việc khai thác mủ . . . . .46 Mục IV: Kích thích mủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Mục V: Máng chắn nước mưa cho cây cao su . . . . . . . . . . . . .52 Chương III: Chăm sóc vườn cây kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Mục I: Làm cỏ vườn cao su kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Mục II: Bón phân cho vườn cao su kinh doanh . . . . . . . . . . . .53 Mục III: Công tác bảo vệ vườn cây cao su kinh doanh . . . . . .55 Chương IV: Quản lý vườn cao su kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Mục I: Phân cấp quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Mục II: Chế độ kiểm tra kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Mục III: Quản lý hồ sơ tài liệu kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Phần III: Quy trình kỹ thuật bảo vệ thực vật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Chương I: Sâu bệnh chính trên cây cao su và biện pháp xử lý . . . . . . .64 Mục I: Các sâu bệnh chính trên cây cao su . . . . . . . . . . . . . . .64 Mục II: Bệnh lá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Mục III: Bệnh thân cành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Mục IV: Bệnh mặt cạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Mục V: Bệnh rễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Mục VI: Những tác hại khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Mục VII: Sâu hại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Chương II: Cỏ trên vườn cao su và biện pháp xử lý . . . . . . . . . . . . . . .78 Chương III: Sử dụng, bảo quản thuốc và an toàn trong công tác bảo vệ thực vật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Phụ lục 1: Phân hạng đất trồng cao su . . . . . . . . . . . . . . . 82 Phụ lục 2: Một số hướng dẫn điều tra đánh giá mức độ bệnh hại và cách pha thuốc vào bình phun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 V VI Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 1 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Phần I: QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG,TRỒNG MỚI & CHĂM SÓC CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN 2 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Chương I QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CAO SU Mục I: KỸ THUẬT LÀM VƯỜN ƯƠNG TUM TRẦN 10 THÁNG TUỔI Điều 1: Thời vụ làm vườn ương Đặt hạt từ tháng 7 đến tháng 8. Điều 2: Chuẩn bò đất DĐất làm vườn ương gần nguồn nước tưới, đất tốt, bằng phẳng, thành phần cơ giới nhẹ (ưu tiên chọn đất thòt pha cát). Không chọn đất ngập úng, sỏi cơm, đá ong. Vò trí vườn ương thuận tiện cho việc đi lại chăm sóc và vận chuyển. DKhai hoang và làm đất xong trước ngày 30/6. Đất khai hoang sạch cây cối, lùm bụi, rà sạch gốc rễ và được cày bừa cho tơi xốp. Nếu đất có pH KCl < 4, bón vôi bột 500 kg/ha, vôi bột được rải đều trên toàn diện tích rồi cày vùi. Điều 3: Thiết kế vườn ương DVườn ương được thiết kế theo yêu cầu chống xói mòn, chống úng vào mùa mưa, thuận tiện cho việc thi công, chăm sóc và quản lý. DVườn ương được chia thành những ô kích thước 20 m x 10 m, các ô cách nhau bằng đường đi. Vườn ương có quy mô dưới 1 ha thì đường đi rộng 2 m. Vườn ương có quy mô trên 1 ha có đường chính rộng 5 m, đường phụ rộng 3 m. DBố trí cây trồng theo kiểu nanh sấu trên hàng kép (90 + 30 cm) x 20cm, với khoảng cách như sau: Hai hàng đơn cách nhau 30 cm. Hai hàng kép cách nhau 90 cm. Cây cách cây 20 cm. DMật độ thiết kế 80.000 điểm/ha; sau các lần tỉa loại, số tum ghép đạt tiêu chuẩn đủ để trồng mới đại trà ít nhất 70 ha ở Tây Nguyên và ít nhất 80 ha ở Đông Nam bộ. DĐối với những vùng có gió lớn, cần làm hàng chắn gió cao trên 2 m. Điều 4: Làm rãnh vườn ương DĐào rãnh sâu 50 cm, rộng 50 cm. DBón lót phân chuồng hoai 20 tấn/ha (hoặc các dạng phân hữu cơ khác có chất lượng tương đương) và phân lân nung chảy 1 tấn/ha. Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 3 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam DTrộn đều phân với đất, lấp rãnh lại trước khi đặt hạt khoảng 15 ngày. DĐối với đất dễ bò đọng nước khi mưa lớn, phải lên líp cao 10 – 15 cm, rộng 90 cm, hai mép líp cách nhau 30 cm. Điều 5: Chuẩn bò hạt giống DChọn hạt làm gốc ghép: Ưu tiên sử dụng hạt của các dòng vô tính GT 1, PB 260, kế đến là hạt PB 235, VM 515. Tránh dùng những loại hạt giống có tỷ lệ bạch tạng cao. Cần chọn các vườn cao su sinh trưởng tốt, tỷ lệ thuần giống cao để thu hạt. Chọn hạt mới rụng có màu sáng bóng, nặng, cứng, phôi nhủ còn tươi. Hạt giống sau khi thu lượm về phải rải thành lớp dày 15 – 20 cm và rấm ngay trong vòng 3 ngày. DSố lượng hạt giống cần cho 1 ha vườn ương tum 10 tháng khoảng 1200 kg. DXử lý hạt: Hạt được xử lý bằng cách đặt ngửa hạt, gõ nhẹ để vỏ hạt nứt ra phía lỗ mầm, sau đó ngâm trong nước sạch 24 – 30 giờ, sau khi ngâm được 12 giờ thì thay nước sạch một lần, sau đó vớt ra rấm vào líp cát. DRấm hạt thúc mầm trong các líp rấm có bề rộng 1 m, đường đi giữa các líp rộng 0,5 m, nền líp rấm được đổ một lớp cát dày 15 cm, phía trên có mái che. Hạt sau khi xử lý được trải thành một lớp và phủ cát đủ kín hạt, số lượng khoảng 1000 – 1200 hạt/m 2 . Hình 1: Sơ đồ thiết kế luống và hàng trồng vườn ương tum trần 4 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Điều 7: Tưới nước DNgay sau khi trồng cây, nếu trời không mưa thì phải tưới cho cây không bò héo. DChế độ tưới cần phù hợp với loại đất và thời tiết để cây sinh trưởng nhanh. Trong mùa khô, nên tưới nước ít nhất 2 lần/tuần với lượng nước khoảng 10 lít/m 2 /lần. DThời gian tưới nước: trước 10 giờ sáng và sau 3 giờ chiều. DChăm sóc líp rấm: Tưới nước bằng thùng búp sen, 2 lần mỗi ngày vào lúc 6 – 7 giờ sáng và 16 – 17 giờ chiều với lượng nước khoảng 4 lít/ m 2 /lần tưới. Nếu có mưa đủ ẩm thì không tưới. Tránh để nước đọng trên líp rấm. DHàng ngày kiểm tra nếu thấy kiến, mối xuất hiện thì xử lý bằng thuốc trò kiến, mối (như Bassa 0,2 %). Điều 6: Trồng cây ra vườn ương tum DSau khi rấm được 8 – 10 ngày, hạt đã phát triển thành cây con. Chọn những cây có thân mầm và rễ cọc dài khoảng 3 – 10 cm đem trồng ra vườn ương và trong quá trình vận chuyển phải tránh làm hư hại thân mầm và rễ cọc. Nên chọn những cây có cùng độ cao để trồng cùng hàng. DMỗi điểm chọc một lỗ trồng một cây, rễ cọc hướng thẳng xuống đất, nếu cây nào bò hư gãy thân mầm rễ cọc phải loại bỏ. Hạt được phủ một lớp đất mòn dày 1 cm rồi ém đất chặt rễ. Đặt hạt thẳng hàng theo khoảng cách quy đònh. DTrong vòng 10 ngày sau khi đặt hạt, hàng ngày kiểm tra để loại bỏ và đặt hạt khác thay thế ngay những cây không đạt yêu cầu do bò gãy, bệnh, đỉnh sinh trưởng bò hư hại, yếu ớt, xì mủ trên thân. Hình 2: Chọn cây con từ líp rấm hạt để trồng trên vườn ương […]… vườn cây theo kế hoạch khối lượng được giao, bảo đảm thực hiện tốt Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 29 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam công tác trồng mới, chăm sóc cao su KTCB theo đúng quy trình kỹ thuật của Tổng Công ty Cao su VN ban hành Tổ chức kiểm kê chính xác số lượng và chất lượng vườn cao su KTCB vào cuối năm Sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về việc quản lý vườn cây. .. chỉnh D 24 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 74: Trồng dặm Phải trồng dặm và đònh hình vườn cây ngay từ năm thứ nhất, chậm nhất là năm thứ hai Trồng dặm bằng cây con đúng giống và có mức phát triển tương đương với cây trên vườn Trồng dặm trong năm thứ nhất: Hai mươi ngày sau khi trồng, kiểm tra để trồng dặm những cây chết và cây có mắt… XEN TRONG VƯỜN CAO SU Điều 75: Quy đònh chung Có thể trồng xen cây họ đậu, lúa, rau màu giữa hàng cao su trong 3 năm đầu Lưu ý: Cây trồng xen không ảnh hưởng cao su và không là ký chủ của những mầm bệnh của cây cao su Phải bón phân cho cây trồng xen, luân canh hợp lý và dùng các dư thừa thực vật sau khi thu hoạch để tủ gốc cho cây cao su Trên đất bạc màu, đất dốc, phải thiết lập thảm phủ cây họ đậu ngay… rõ ràng Điều 59: Kiểm đònh giống và thanh lọc vườn nhân Vườn nhân phải được Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam kiểm đònh và thanh lọc giống đònh kỳ Các yêu cầu về kiểm đònh giống do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam quy đònh cụ thể Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 19 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Chương II QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỚI CAO SU Mục I: CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT… Điều 20: Trồng cây vào bầu Xử lý, rấm hạt, chăm sóc líp rấm như điều 5 mục I Chọn những cây có rễ cọc và thân mầm dài khoảng 3 – 10 cm đặt vào bầu Khi trồng cần chọn những cây cùng chiều cao đặt vào từng hàng cho đều Trước khi trồng cây vào bầu một ngày, phải tưới nước cho đất trong bầu đủ ẩm và xốp Mỗi bầu được trồng một cây ngay giữa tâm rồi nén đất chặt rễ, phủ đất mòn kín hạt Trồng cây vào lúc trời… ty Cao su Ban hành quy trình kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cao su KTCB Kiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật của các công ty Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho cán bộ của các công ty Kiểm tra số lượng và chất lượng vườn cao su KTCB vào cuối năm Tổ chức khen thưởng cho các công ty tùy theo kết quả kiểm kê, phân loại chất lượng vườn cao su KTCB vào cuối năm 2 Trách nhiệm của giám đốc công ty Quản lý và. .. bảo vệ thực vật cây cao su) 28 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 84: Phòng chống cháy Hàng năm vào đầu mùa khô tiến hành làm các công tác để phòng chống cháy cho lô cao su cụ thể như sau: Phát dọn sạch cỏ quanh bìa lô Làm sạch cỏ, quét dọn cành, lá khô trên hàng cao su rộng mỗi bên 1,5 m Phát dọn chồi, cỏ giữa hàng cao su để tránh mồi… sinh và chồi ngang kòp thời Hình 7: Bầu ghép 1 và 3 tầng lá chuẩn bò trồng 14 Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 41: Tuyển bầu có tầng lá đem trồng Bầu cắt ngọn được chăm sóc tiếp trong vườn ương để chồi ghép mọc mầm và phát triển được 1 – 3 tầng lá (sau cắt ngọn khoảng 30 – 60 ngày) và chỉ chọn bầu có tầng lá trên cùng ổn đònh để trồng. .. hơi vát, mắt ghép sống ổn đònh Quy trình kỹ thuật cây cao su – 2004 11 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 29: Thời vụ đặt tum vào bầu Để sản xuất tum bầu 2 – 3 tầng lá trồng trong thời vụ trồng mới hoặc trồng dặm thì tum được đặt vào bầu trước đó khoảng 5 tháng Thời vụ: Đông Nam bộ và Tây Nguyên: từ 15/11 đến 31/12 Miền Trung và Hà Tónh trở vào: từ 1/5 đến 15/6 Bắc Trung… su phải có độ dốc dưới 30%, cao độ dưới 700 m, không bò ngập úng, không có lớp laterit hoặc tầng sỏi, đá trong phạm vi độ sâu 80 cm cách mặt đất Điều 66: Khai hoang và làm đất trồng cao su Khai hoang làm đất trồng cao su được thực hiện theo Quy trình kỹ thuật khai hoang và xây dựng vườn cây do Tổng Công ty Cao su Việt Nam ban hành Khi bàn giao để tái canh, trồng mới cao su, đất phải được khai hoang . thuật cây cao su – 2004 1 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiêncứu Cao su Việt Nam Phần I: QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG,TRỒNG MỚI & CHĂM SÓC CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN 2 Quy trình. sản xuất cây giống Phạm Thò Dung, Phạm Văn Hằng và Trần Thò Thúy Hoa Quy trình kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản Lê Mậu Túy, Phạm Văn Hằng và Nguyễn Tấn Đức Quy trình kỹ. .13 Mục V: Quy trình kỹ thuật vườn nhân gỗ ghép cao su . . . . . . .15 Mục VI: Quản lý vườn sản xuất cây giống cao su . . . . . . . . . .19 Chương II: Quy trình kỹ thuật trồng mới cao su . . .

Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Su Hào

Mùi vị và kết cấu của su hào tương tự như của thân cải bông xanh hay phần lõi của cải bắp (cả hai loại này là cùng loài với su hào, nhưng khác nhóm giống cây trồng), nhưng nhẹ hơn và ngọt hơn, với tỷ lệ phần cùi thịt/vỏ cao hơn.

Su hào là cây ưa khí hậu mát mẻ, được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Mộc Châu, Sapa… Hiện nay su hào được trồng rất sớm với các giống chịu nhiệt, đem lại thu nhập cao cho người nông dân (khoảng 200-250 triệu/ha/vụ), năng suất có thể đạt 30-50 tấn/ha/vụ.

Su hào có thể ăn sống cũng như được đem luộc, nấu canh, xào… Su hào chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa cũng như chứa các chất như selen, axít folic, vitamin C, kali, magiê và đồng.

Thành phần dinh dưỡng chính có trong 100g củ su hào tươi:

B. Quy trình kỹ thuật

I. Điều kiện ngoại cảnh

– Cây su hào yêu cầu điều kiện ngoại cảnh tương tự như cải bắp sinh trưởng tốt nhất ở nơi có nhiệt độ trung bình 20-25 ºC. Hiện nay trên thị trường có một số giống chịu nhiệt rất tốt, có thể trồng được quanh năm ở những vùng có nhiệt độ không khí mát mẻ hoặc trồng ở thời vụ rất sớm ở Miền Bắc.

– Su hào có khả năng chịu đựng cao với khí hậu nóng, ẩm. Trong mùa đông lạnh, sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao trên đất giàu mùn, thoát nước tốt.

– Su hào ưa đất cát pha, đất thịt nhẹ, độ phì nhiêu cao, tơi xốp, độ pH trung tính (6-7), đất chủ động tưới và thoát nước tốt.

II. Biện pháp kỹ thuật

1. Thời vụ

Vụ sớm: Gieo từ tháng 7 – 8, trồng tháng 8 – 9

Chính vụ: Gieo từ tháng 9 – 10, trồng tháng 10 – 11

Vụ muộn: Gieo từ tháng 12, trồng tháng 1 – 2 năm sau

Có thể áp dụng biện pháp che vòm nilon và giống chịu nhiệt để gieo trồng trái vụ tháng 3 – 8.

2. Giống

Hiện nay Công ty TNHH Phát triển Nông Nghiệp Việt Á có các giống su hào sau:

Su hào F1 Boeing VA.747 là giống xuất xứ Hàn Quốc, chịu nhiệt, chịu lạnh rất tốt, thích nghi rộng. Trồng được nhiều vụ trong năm, sinh trưởng khỏe, thu hoạch tập trung, vỏ ngoài màu xanh, chất lượng giòn, ngon, ngọt, rất ít xơ. Có thể gieo trồng 15/6 đến tháng 2 năm sau. Thời gian thu hoạch từ 38-45 ngày sau trồng. Khoảng cách trồng hàng 30×30 cm, cây 25×25 cm. Lượng giống cần 15-20 g/360 m ².

Su hào OP-Japonica VA.174 là giống cao sản, xuất xứ New Zeland, trồng được quanh năm ở những vùng khí hậu mát hoặc vụ Thu Đông, Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc. Thời gian thu hoạch 50-60 ngày sau trồng, lượng giống 40-45 g/1000 m ². Củ màu xanh nhạt, năng xuất cao, ăn ngon.

Su hào Pháp tím – Violet VA.159 là giống su hào đặc sản, xuất xứ Italia. Cây sinh trưởng và phát triển khỏe, kháng sâu bệnh tốt, củ đồng đều, củ dạng hình cầu, vỏ màu tím, mỏng và bóng, rất ít xơ, ăn ngon và ngọt. Trồng được quanh năm ở Mộc Châu, Sapa, các tỉnh phía Bắc trồng được từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau. Thời gian thu hoạch 50-55 ngày sau trồng. Khoảng cách trồng hàng 30x30cm, cây 25×25 cm. Lượng giống cần 50-60g/1000 m ².

3. Kỹ thuật gieo trồng

Gieo trên khay bầu: Có thể dùng khay đóng bầu. Giá thể đóng bầu là hỗn hợp của một số vật liệu chính gồm: Xơ dừa 30%, phân chuồng mục 30 %, đất 40%, sau đó bổ sung phân lân 2 – 3 kg/tấn giá thể và vôi 5 – 6 kg/tấn giá thể. Cho đầy giá thể vào khay và nén nhẹ.

Hạt giống trước khi gieo phải xử lý ngâm ủ. Khi hạt bắt đầu nảy mầm tiến hành gieo hạt vào khay đã chuẩn bị. Ấn nhẹ lỗ trong khay sâu 1 – 1,5 cm, gieo mỗi lỗ 1-2 hạt. Gieo hết khay dùng đất nhỏ đã trộn phủ một lớp mỏng trên bề mặt của hạt. Sau đó dùng trấu hoặc rơm, rạ phủ nên bề mặt của khay. Không để khay trực tiếp lên mặt đất, cho lên giàn cao 20 – 50 cm. Để khay ở nơi khô thoáng, nhiều ánh sáng mặt trời.

Khay đã ươm hạt giống phải được giữ ẩm thường xuyên (70 – 80%), đặc biệt giai đoạn đầu khi mới gieo hạt. Khi cây có 4 – 5 lá thật có thể nhổ đi trồng, loại bỏ cây bị bệnh, cây xấu. Trước khi mang cây con ra trồng từ 3 – 5 ngày nên hạn chế nước tưới và chăm sóc dinh dưỡng để cây dễ thích nghi.

Gieo trực tiếp trên luống đất:

Làm đất kỹ, luống đánh rộng 0,9 – 1 m, cao 20 – 25 cm, bón lót phân hữu cơ hoai mục, rải đều phân trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống.

Lượng hạt giống gieo 1,5g/m ², gieo đều trên mặt luống (khi gieo trộn hạt với đất bột). Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, đều trên mặt luống cho đất phủ kín hạt, phủ một lớp rơm rạ, trấu mỏng trên mặt luống và dùng ô doa tưới nước đủ ẩm. Nên sử dụng máy gieo hạt và công cụ gieo hạt thủ công giúp giảm chi phí giống, công lao động.

Sau khi gieo tưới 1 – 2 lần/ngày trong vòng 3 – 5 ngày, khi hạt nảy mầm nhô lên mặt đất 2 ngày tưới một lần. Tỉa cây bị bệnh, cây dị dạng.

Cây su hào con nhổ đi trồng khi được 4 – 5 lá thật, tưới nước đẫm trước khi nhổ 1 giờ.

Lên luống cao 30 cm, khoảng cách luống rộng 1.2 m, rãnh rộng 25-30 cm, dễ thoát nước. Sau mỗi vụ nên giữ nguyên luống, cho nước ngập luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên mặt luống. Có thể che phủ nilon mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại.

Mật độ trồng: 2.000 – 2.200 cây/sào (54.000 – 60.000 cây/ha).

4. Phân bón

Biện pháp chỉ dùng phân hữu cơ: C ó thể lựa chọn các loại phân hữu cơ và liều lượng bón

Liều lượng bón:

Phân hữu cơ nguồn gốc động vật được xử lý nhiệt (như Fetiplus, Melgert, Nature,…): 20 – 40 kg/sào (550 – 800kg/ha) và ngô bột 10 – 15 kg/sào (300 – 450 kg/ha).

Hoặc phân chuồng ủ hoai mục 500 – 600 kg/sào (15.000 – 17.000 kg/ha) và ngô bột 10 – 15 kg/sào (300 – 450 kg/ha).

Phương pháp bón:

Phân hữu cơ nguồn gốc động vật xử lý nhiệt và ngô bột bón lót 100% khi làm đất (lưu ý không bón trực tiếp vào cây).

Phân chuồng ủ hoai mục: Bón làm 2 đợt, đợt 1 bón lót 70%, đợt 2 bón thúc lượng còn lại sau trồng 20 – 25 ngày. Tùy theo tình trạng của cây trồng, điều kiện đất đai mà có thể bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng cách ngâm phân hữu cơ ủ hoai mục với nước hoặc chắt dịch ngâm hòa loãng với nước để tưới bổ sung cho cây.

Luân canh với cây đậu tương để cải tạo đất. Khi thu hoạch đậu tương tiến hành cày vùi toàn bộ với nơi thuận lợi nguồn nước hoặc ủ với nơi không thuận lợi nguồn nước.

Biện pháp có dùng phân hóa học

Liều lượng: Phân chuồng ủ hoai 200 – 250 kg/sào (5.500 – 7.000 kg/ha), hoặc phân hữu cơ vi sinh 30 – 35 kg/sào ( 850 – 980 kg/ha); đạm urê 4 – 5 kg/sào (110 – 140 kg/ha); super lân 8 – 10 kg/sào (220 – 300 kg/ha); kali 4 – 5 kg/sào (110 – 140kg/ha); NPK(5:10:3): 20 – 25 kg/sào (550 – 700 kg/ha).

Phương pháp bón: Bón lót 100% phân chuồng ủ hoai, 50 % phân hữu cơ vi sinh, 50% lân super, 70% kali, 20% NPK. Bón thúc lần 1 (khi cây bén rễ hồi xanh): 20% urê, 30% super lân, 20 % NPK. Bón thúc lần 2 (sau trồng 20 – 25 ngày): 50% phân hữu cơ vi sinh, 40% urê, 20% super lân, 30% kali, 30% NPK. Bón thúc lần 3 (trong trường hợp cây ra củ nhỏ): 40% urê, 30% NPK. Lưu ý bón đạm urê trước khi thu hoạch ít nhất 14 ngày.

Sử dụng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn. Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt.

Làm cỏ, xới xáo, loại bỏ cây bệnh, lá bệnh, vét rãnh để tạo cho ruộng su hào thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

Các đối tượng sâu, bệnh hại chính gồm: Sâu xám, sâu khoang, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, bọ nhảy sọc cong, rệp, bệnh sương mai, bệnh thối gốc.

Biện pháp canh tác, thủ công:

Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn chế bọ nhảy, sâu bệnh trong đất. Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân hữu cơ hoai mục.

Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EM để ủ.

Ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non (sâu xám bắt vào buổi tối).

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ, xua đuổi côn trùng gây hại như: hoa cúc, hướng dương, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng …trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,…):

Cách làm bẫy: hỗn hợp 4 phần mật (đường) + 4 phần dấm + 1 phần rượu + 1 phần nước + thuốc trừ sâu khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đậy kín, sau 3 – 4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường kính 2 – 3 cm.

Sử dụng: 0,1 – 0,15 lít/hộp, 3 – 5 bẫy/sào hoặc có thể sử dụng bùi nhùi bằng rơm nhúng bả sau đó cắm trên ruộng.

Bẫy pheromone trừ trưởng thành sâu tơ:

Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành có cánh như bọ nhảy, rệp.

Biện pháp sử dụng thuốc BVTV:

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian trưởng thành, sâu non rộ. Dự báo mức độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm. Sử dụng thuốc ít độc, thời gian cách ly ngắn (sinh học, thảo mộc) khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao.

Lựa chọn, xử lý bằng các loại thuốc sinh học, thảo mộc, thuốc có thời gian cách ly ngắn như trong các loại thuốc sau:

Sâu khoang sử dụng thuốc: Chlorantraniliprole (Dupont Prevathon 5SC…); Spinetoram (Radiant 60SC…); Indoxacarb (Dupont Ammate 150SC…); Lufenuron (Match 050EC…); Emamectin benzoate (Susupes 1.9EC, Dylan 2EC…); Emamectin benzoate + Matrine (Rholam super 100WG, Mectinstar 1EC…).

Sâu tơ sử dụng thuốc: Bacillus thuringiensis var.kurstaki (Delfin WG, Aizabin WP,…); Abamectin(Silsau 3.6EC, Reasgant 1.8EC, Kuraba WP,…); Emamectin benzoate (Susupes 1.9EC, Dylan 2EC…); Indoxacarb (DuPontAmmate 150SC…); Lufenuron (Match 050 EC…).

Sâu xanh bướm trắng sử dụng thuốc: Bacillus thuringiensis var.kurstaki (Delfin WG; Aizabin WP); Abamectin (Silsau 1.8EC, Reasgant 1.8EC, Kuraba WP…); Emamectin benzoate (Susupes 1.9EC, Dylan 2EC…).

Bọ nhảy sử dụng thuốc: Chlorantraniliprole (Dupont Prevathon 5SC…); Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat 20WP…); Nitenpyram (Elsin 10EC…); Spinosad(Success 25SC, Wish 25SC…).

Rệp sử dụng thuốc: Matrine(Agri one 1SL, Marigold 0.36SL, Sokupi 0.36SL, 0.5SL…); Thiamethoxam(Actara 25WG, Fortaras 25WG…), Abamectin(Silsau 3.6EC, Reasgant 1.8EC); Emamectin benzoate (Susupes 1.9EC, Dylan 2EC…); Dinotefuran(Oshin 20WP, Chat 20WP…).

Bệnh sương mai sử dụng thuốc: Chlorothalonil (Daconil 75WP, Chionil 750WP, Arygreen 75 WP…); Fosetyl-aluminium(Aliette 800 WG, Juliet 80 WP…); Cymoxanil + Mancozeb(Carozate 72WP, Xanized 72WP…), Bacillus subtilis( Bionite WP…).

Bệnh thối gốc sử dụng thuốc: Streptomycin sulfate (Stepguard 100SP, Poner 40SP, Liberty 50WP, 100WP; …); Kasugamycin (Kamsu 2SL, Kasugacin 2 SL, Kasumin 2SL, Fortamin 3SL, 6SL…); Validamycin (Valivithaco 5SC, Validacin 5SL, Vida 3SC…); Bacillus subtilis (Bionite WP, Biobac 50WP…); Chaetomium sp + Tricoderma sp (Mocabi SL…); Metalaxyl(Alfamil 35WP, Mataxyl 500WP …).

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”. Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng phải được thu gom vào đúng nơi quy định.

III. Thu hoạch

Quy Trình Sản Xuất Su Hào

A. Giới thiệu về quy trình

Sơ đồ quy trình sản xuất cây su hào

B. Các bước tiến hành

1. Thời vụ trồng (dương lịch)

Thời vụ trồng su hào

– Vụ sớm gieo từ tháng 7 đến tháng 8, chủ yếu dùng loại su hào trứng. Tuổi cây giống 25 ngày.

– Vụ chính: Gieo tháng 9 đến hết tháng 10. Dùng các giống su hào nhỡ và su hào dọc đại để thu hoạch được dài ngày. Tuổi cây giống 30 – 35 ngày.

– Vụ muộn: gieo tháng 11, chủ yêu dùng loại su hào dọc tăm và một phần loại dọc nhỡ để có thể kéo dài thu hoạch tới tận cuoói tháng 4 năm sau.

2. Các giống su hào

2.1. Các giống su hào trồng ở nước ta.

– Su hào dọc tăm (su hào trứng): củ bé, tròn, cọng lá nhỏ, phiến lá nhỏ và mỏng. Tiêu biểu là giống su hào Sa Pa cũ. Thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch 75 – 80 ngày, do đó có thể trồng xen vào mép luống cải bắp, khoai tây.

Su hào dọc tăm

– Su hào dọc trung (hay su hào dọc nhỡ): củ tròn, to, mỏng vỏ, cọng và phiến lá to hơn, dày hơn loại su hào dọc tăm. Điển hình là su hào Hà Giang. Thời gian sinh trưởng 90 – 105 ngày.

Su hào dọc trung

– Su hào dọc đại (su hào bánh xe): củ to hơi dẹt, vỏ rất dày, cọng và phiến lá rất to, dày. Thời gian sinh trưởng 120 – 130 ngày. Đặc trưng là su hào Tiểu Anh Tử (Trung Quốc) hoặc Thiên Anh Tử (Nhật Bản).

3. Tạo cây giống

Su hào dọc đại

3.1. Chọn đất, làm đất và lên luống

a. Chọn đất làn vườn ươm

– Đất thịt nhẹ, thoát nước và giữ ẩm tốt

– Độ PH thích hợp 6 – 6,5

– Đất không trồng các loại cây su hào ít nhất 2 năm

b. Làm đất và lên luống

* Làm tơi đất

– Dùng bừa, máy phay, cào cuốc… làm đất nhỏ, vụn, tơi xốp

– Làm đất nhỏ 1- 5 cm ở trên mặt luống

Chú ý: – Lên luống tạo cho lớp đất trên cùng nhỏ hơn ở lớp đất dưới

– Không nên làm đất nhỏ quá sẽ dẫn đến đóng váng trên bề mặt sau khi tưới nước

– Không làm đất quá to ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của bộ rễ

– Trong quá trình làm đất thu gom, nhặt sạch cỏ dại, đặc biệt cỏ thân ngầm

* Lên luống trồng

– Vụ mưa làm luống cao

+ Độ cao của luống: 30 cm

+ Mặt luống: 0,9 – 1 m

+ Rãnh: 30 – 35 cm

– Vụ khô lên làm luống vừa phải:

+ Độ cao của luống: 15 – 20 cm

+ Mặt luống: 90 – 100 cm

+ Rãnh: 25 – 30 cm

Kích thước luống ươm su hào

Lưu ý:

– Vườn ươn nên chia làm các ô nhỏ để dễ chăm sóc

– Chiều dài của luống phụ thuộc vào địa hình, không nên làm luống dài quá 100 m

– Chiều cao của luống không nên cao quá 30 cm

* Bón lót phân

– Lượng phân bón trên1m2: 1,5 – 2 kg phân chuồng hoai + 15g supe lân + 8g kali. Trải đều phân lên mặt luống, đảo đều phân với đất, sau đó vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống dầy 1,5 – 2cm.

3.2. Xử lý hạt giống

a. Tiêu chuẩn lựa chọn và phương pháp

– Hạt giống phải mang tính đặc trưng của giống

– Hạt không có màu nâu đỏ, vỏ hạt không nhẵn

– Hạt không có mầm mống sâu bệnh

– Không lẫn tạp, cỏ dại

– Lượng hạt gieo 1,5 – 2 gr/m 2

Hạt giống su hào

b. Xử lý hạt giống trước khi gieo

– Có 2 lý do để xử lý hạt giống

+ Trừ bệnh hại có thể bám trên hạt hoặc bên trong hạt

+ Ngăn không cho các bệnh hại trong đất tấn công vào hạt, các rễ mới

– Thời điểm xử lý

+ Trước khi gieo hạt

– Cách xử lý

Bước 1: Ngâm nước nóng nhiệt độ 30 – 35 0 ( 2 sôi + 3 lạnh)

Bước 2: Thời gian ngâm: 15 phút

Bước 3: Vớt hạt rau, đại sạch, loại bỏ hạt lép

Bước 4: Ngâm vào khăn ẩm khoảng 2 ngày

Lưu ý: Những nơi thường xuyên bị khô hạn, không chủ động được nước tưới thì không nên xử lý

3.3. Gieo hạt

Bước 1: Xác định lượng hạt

– Lượng hạt gieo 1,5 – 2 g/m2

Bước 2: Gieo hạt

– Gieo hạt theo hàng

+ Hàng cách hàng 3 cm

+ Cây cách cây 2,5 cm

– Gieo vãi: Vãi hạt giống đều trên luống, rải móng

Bước 3: Lấp hạt

– Hạt được lấp ở độ sâu: 1,5 – 2 cm

– Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ đều trên mặt luống cho đất phủ kín hạt

– Sau khi lấp hạt xong dùng

+ Trấu

+ Rơm rạ băm ngắn 3- 4 cm phủ lên luống

Bước 4: Tưới nước

– Dùng vòi hoa sen tưới nước đủ ẩm

– Tưới vào buổi sáng và buổi chiều mát

– Lấp đất mỏng 1 cm cây mọc lên sẽ bị yếu

– Chia hạt làm 2 lượt để hạt phân bố đều trên mặt luống (khi gieo trộn hạt với đất bột

3.4. Chăm sóc cây giống

a. Làm giàn che

– Chiều cao 0,5 cm làm bằng phên hoặc cót…

– Chỉ che khi trời có mưa to

– Dùng ô doa tưới đều trên mặt luống

– Tưới phun mưa bằng hệ thống máy bơm

– Trời nắng nóng, độ ẩm thấp đất khô hanh

+ Tưới 2 lần/ngày

+ Tưới vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát

– Trời rét tùy độ ẩm đất

+ Tưới 1 lần/ngày hoặc 2 lần/ngày

+Tưới vào lúc 10 – 11 giờ sáng hoặc 3- 4 giờ chiều

c. Bỏ rơm rạ ra khỏi luống

– Thời điểm bỏ rơm ra ra:

+ Thời gian mọc mầm ( 1- 2 lá mầm)

+ Gieo khoảng 2 – 3 ngày

Lưu ý:

– Bỏ rơm rạ phải nhẹ nhàng vào lúc lặng gió tránh gió to, sau khi bỏ rơm rạ cần tưới 1 lần để bộ rễ không bị ảnh hưởng

– Trong trường hợp phủ bằng trấu thì không cần giở trấu ra và có thể bổ sung thêm 1 lớp đất mịn để giữ chặt gốc, nếu gieo với mât độ vừa phải cây cứng cáp thì không cần phủ thê m đất.

– Trường hợp có làm mái che thì phải dỡ mái che cho cây đủ ánh sáng (cây khỏe, cứng cáp, mau hồi xanh bén rễ khi cấy ra ruộng). Trong thời gian cây mới mọc 2 lá thật chú ý che mưa cho cây.

– Tiến hành thường xuyên bằng tay

– Một số cỏ thường gặp: Cỏ gấu, cỏ mần trầu, ….

– Nhỏ cỏ phải lấp đất bù vào chổ hổng tránh đọng nước e, Bón phân thúc

– Vườn ươm không cần bón nhiều phân thúc

– Trường hợp bón phân thúc khi cây sinh trưởng phát triển kém:

+ Phân đạm 0,1 % pha với nước sạch

+ Bón thúc tối đa 2 lần ( lần 1 khi cây có 2 -3 lá thật, lần 2 sau lần 1 khoảng 7 – 10 ngày)

Lưu ý: – Trước khi nhỏ đi trồng 10 ngày không được bón thúc

– Không nên bón thúc nhiều lần làm cây con quá tốt, non, khả năng chống chịu kém, khi trồng ra ruộng sản xuất tỷ lệ sống kém

– Lần 1: Khi cây có 1 lá thật

– Lần 2: Khi cây có 3 lá thật để khoảng cách cây cách cây 5- 6 cm

Tỉa cây su hào con

f. Quản lý sâu bệnh hại

* Bệnh hại:

– Ở giai đoạn vườn ươm thường xuất hiện các bệnh sau:

+ Bệnh lở cổ rễ

+ Bệnh sương mai

– Phòng bệnh bằng cách:

+ Mật độ gieo không quá dày

+ Sử dụng phân chuồng hoai mục để bón lót

+ Làm giàn che để tránh mưa, gió nắng..

– Xuất hiện bệnh nên phun thuốc: Niclosat 4SL, Ridomil Gold 68 WP, …

* Sâu hại

– Giai đoạn vườn ươm thường xuất hiện các loại sâu sau:

+ Dế

+ Kiến

+ Sâu tơ

+ Sâu xanh

– Biện pháp phòng

+ Phơi ải đất, bón vôi trước khi gieo

+ Luân canh cây trồng nước

– Biện pháp trừ: Tungatin 1.8 EC, Vertimec 0,84 SL….

3.5. Tiêu chuẩn cây đem trồng

– Kiểm tra cây con:

+ Kiểm tra số lượng, chất lượng

+ Sâu bệnh hại

+ Sau khi cây gieo được 25 – 35 ngày hay có 5 – 6 lá thật

– Cây đem ra trồng

+ Cây khỏe, to, mập, cứng cáp, rễ thẳng,

+ Không bị sâu bệnh và dập nát

– Huấn luyện cây con trước khi đem trồng

+Tuyệt đối không tưới nước cho cây con 4 – 7 ngày trước khi nhổ đi trồng ra ruộng sản xuất

+ Trước khi nhổ đi 4 – 5 giờ, phải tưới đẫm nước cho đất mềm, nhổ cây không bị đất rễ hoặc hỏng cây.

4. Trồng ra ruộng sản xuất

4.1 Chuẩn bị đất trồng

* Cày đất: – Dùng các dụng cụ làm đất để tách đất, lật đất thành tảng, cục đất to

* Làm đất nhỏ:

+ Đất nhỏ, vụn, tơi xốp,

+ Đường kính viên đất ở lớp đất mặt thích hợp từ 2 – 3 cm,

* Lên luống

– Vụ mưa làm luống cao:

-+ Độ cao của luống: 20- 25 cm

+mMặt luống: 0,8 – 0,9 m

+ Rãnh: 30 – 35 cm

– Vụ khô lên làm luống vừa phải:

+ Độ cao của luống: 15 – 20 cm

+ Mặt luống: 0,8 – 0,9 m

+ Rãnh: 25 – 30 cm

Kích thước luống trồng su hào

* Cuốc hố bón phân lót

– Khoảng cách hố

+ Dọc tăm trồng với khoảng cách 20 x 25 cm

+ Dọc nhỡ với khoảng cách 30 x 35 cm

+ Dọc đại trồng với khoảng cách 35 x 40 cm

Cuốc hố bón phân lót

– Loại phân được dùng để bón lót

Bảng 1.1. Lượng phân bón lót cho cây su hào

Bón phân lót cho cây su hào

– Đất trồng rau tốt nhất phải được để ải 5- 7 ngày

– Cần bón vôi xử lý đất để trừ các nguồn bệnh

4.2. Mật độ, khoảng cách trồng

– Dọc tăm trồng với khoảng cách 20 x 25 cm (5.500 cây/sào).

– Dọc nhỡ với khoảng cách 30 x 35 cm (2.700 – 2.800 cây/sào).

– Dọc đại trồng với khoảng cách 35 x 40 cm (2.000 – 2.100 cây/sào).

– Đảm bảo mật độ từ 55.000 đến 75.000 cây/ha.

4.3. Trồng cây

– Trồng cây ra ruộng lúc chiều muộn hoặc buổi tối

– Sau khi trồng cần tưới nước đẫm nước

– Rễ cái cây giống dài có thể cắt bớt đi cho mau ra rễ mới. Dùng giằm (xén) hay cuốc con bới đất ra, đặt cây giố ng theo chiều tự nhiên của nó, lấy tay hay giằm hoặc cuốc con khẽ nhấn đất vào gốc là được.

Trồng cây su hào

4.4. Phân bón

– Lượng phân bón cho cây su hào

Bảng 1.2. Lượng phân bón thúc cho cây su hào

(đơn vị tính cho 1 sào Bắc bộ = 360 m2)

– Ngừng bón phân đạm ít nhất 21 ngày trước khi thu hoạchChú ý:

4.5. Chăm sóc

– Chăm sóc theo thời kỳ sinh trưởng của cây

a. Chăm sóc thời kỳ trồng – hồi xanh ( sau trồng 7 – 10 ngày)

* Các công việc thực hiện:

-Tưới nước: Tưới ngay và duy trì đến khi cây hồi xanh

– Xới phá váng: Khi xuất hiện trên mặt luống rau thành váng gặp khi trời mưa, tưới nhiều nước cho cây rau

– Dặm cây chết: Sau 3 ngày thấy cây nào bị chết cần bổ xung cây su hào khác

– Xới sâu và giộng để làm tơi xốp và trừ cỏ dại

– Bón thúc phân lần 1

Trồng cây su hào

b. Chăm sóc thời kỳ hồi xanh – trải lá ( 20 – 25 ngày sau trồng)

– Thời kỳ này cây cần nhiều nước, dinh dưỡng,

* Các công việc cần phải làm:

– Tưới nước:

+ Tưới rãnh: 7 – 10 ngày tưới 1 lần

+ Tưới phun mưa: 2 lần/ngày vào mùa khô, 1 lần/ngày vào mùa mưa

Lưu ý:

– Việc tưới n ước phụ thuộc vào thời tiết nếu trời mưa nhiều không cần phải tưới nước

– Bón phân: Bón phân kai cho cây, hòa tan với nước, tưới vào gốc cây

– Xới đất: Xới hẹp, xới nông, vun nhẹ đất vào gốc

Cây su hào ở thời kỳ trải lá

c. Chăm sóc thời kỳ trải lá – hình thành củ

– Đây là thời kỳ quan trọng cây su hào yêu cầu cao về

+ Nước

+ Phân bón

* Công việc phải thực hiện:

– Tưới nước: tưới thường xuyên luôn duy trì độ ẩm cho đất, có 2 hình thức tưới phổ biến thường được áp dụng

+ Tưới rãnh: Những nơi trồng chủ động được nước tưới

+ Tưới phun mưa: bằng hệ thống máy bơm

– Vun gốc: Vun cao để tạo diện tích dinh dưỡng, chống cỏ dại cạnh tranh

– Phủ ni long chống côn trùng gây hại rau

– Bón phân thúc lần 3: chủ yếu là phân kaly lượng bón 3 -5 kg/sào

– Kiểm tra theo dõi tình hình sâu bệnh

Cây su hào vào thời kỳ hình thành củ

d. Chăm sóc thời kỳ hình thành củ – Thu hoạch

* Công việc phải làm:

– Tưới nước

– Tưới phân thúc bằng phân đạm 1,5 kg/sào Bắc bộ hòa với nước rồi tưới vào gốc

– Vun gốc kết hợp với làm cỏ

Cây su hào vào thời kỳ thu hoạch

5. Thu hoạch su hào

5.1. Giai đoạn thu hoạch thích hợp

– Thu hoạch khi su hào hình thành củ to

+ Giống sớm sau trồng 50 – 60 ngày,

+ Giống trung 65 – 80 ngày

+ Giống muộn sau 85 – 90 ngày thì thu hoạch.

– Đối với su hào nên thu hoạch non hơn một chút sẽ đảm bảo chất lượng.

Thu hoạch su hào

5.2. Phương pháp thu hoạch

– Nhổ củ khỏi mặt đất

– Dùng dao sắc cắt bỏ gốc, loại bỏ các lá bị sâu bệnh, là già

– Xếp vào thùng, sọt sạch đưa về nơi râm mát, sạch sẽ để sơ chế, đóng gói trước khi đưa đi tiêu thụ.

– Không được ngâm nước, không làm giập nát dễ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn xâm nhập, gây thối

Vận chuyển su hào đến nơi sơ chế

5.3. Tiêu chuẩn chất lượng su hào

– Củ tươi, màu trắng nhạt đến đậm,

– Không có bệnh, côn trùng và những chất không tốt trên bề mặt củ.

Su hào đạt tiêu chuẩn thu hoạch

Nguồn: Giáo trình mô đun – Trồng rau nhóm ăn củ (Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn)

Trồng rau công nghệ cao ra sao, cách lắp đặt các hệ thống trồng rau đơn giản như: nhà mái che, hệ thống trồng rau thủy canh, hệ thống tưới tiêu…

Chúng ta có thể tìm hiểu cách trồng rau không cần đất bằng cách trồng trên giá thể, trồng rau thủy canh và trồng rau khí canh

Hệ thống sản xuất rau thuỷ canh có thể sản xuất được tất cả các loại rau ăn lá. Những giống rau cho sản xuất trái vụ là các giống chịu nhiệt, có thể sử dụng

Các kỹ thuật làm đất vườn ươm, vườn sản xuất, tạo cây giống đạt tiêu chuẩn, chăm sóc vườn ươm, vườn sản xuất có hiệu quả đối với nhóm rau ăn củ

Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây củ cải, lựa chọn đúng dụng cụ, trang thiết bị và thực hiện các bước trong quy trình trồng chăm sóc cây củ cải đúng kỹ thuật

Cách Chăm Sóc Cây Cao Su

Bài đăng này chia sẻ mọi thứ bạn cần biết về cách chăm sóc cây cao su. Chăm sóc cây cao su đơn giản và bổ ích; bạn có thể trồng và trồng cây đẹp cho ngôi nhà của bạn với rất ít công việc.

Cách chăm sóc cây cao su

Cây cao su (còn được gọi là Ficusastica và sung cao su) là một phần của họ Moraceae, chi Ficus. Đó là một cây nhà đẹp và đậm với những chiếc lá trông như cao su xanh bóng – một số khá lớn. Tên của nó xuất phát từ nhựa cây của nó, khô lại thành một kết cấu cao su. (Đừng lo lắng, bạn sẽ không dính nhựa cây trừ khi bạn cắt cành.)

Cây cao su là loại cây khá tốt và dễ trồng. Giống như nhiều loại cây trồng trong nhà, chúng có nhiều loại khác nhau có thể phát triển với kích thước khác nhau. Chúng có thể phát triển lên đến 3 m trong một thùng chứa! Đây là hy vọng của tôi đến thời điểm đó. Tương tự như vậy, một số giống có các nhánh xòe ra nhiều hơn. Trong khi hầu hết có lá xanh, một số có lá màu đỏ hoặc đỏ hoàn toàn hoặc hoa văn loang lổ.

Cây cao su thích trồng trong chậu, và giống như nhiều loại cây trồng trong nhà, thời điểm tốt nhất để thay chậu là vào mùa xuân. Tuy nhiên, tôi đã thay chậu cây cao su rất lớn của mình vào mùa đông vừa qua vì tôi không thể chờ đợi lâu hơn. Nó đã hoàn toàn phát triển vượt trội so với chậu và thực sự cần thêm không gian. Có vẻ như nó vẫn đang phát triển rất tốt!

Ngoài ra, chiếc chậu trồng cây xanh đậm tuyệt đẹp này đến từ Target!

Cây cao su có cần nhiều nước không?

Giống như các loại cây gia đình thông thường khác như cây Lưỡi hổ và cây Trầu Bà, cây cao su không cần nhiều nước. Trên thực tế, tưới quá nhiều nước là một trong những điều chính bạn nên tránh làm. Nếu lá của cây bắt đầu rũ xuống và có màu vàng, có thể bạn đang tưới quá nhiều nước. (Nhưng đừng lo lắng nếu điều này chỉ thỉnh thoảng xảy ra; lá già rụng đi là chuyện bình thường – xem hình bên dưới.)

Cây cao su chịu khô hạn rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là một loại cây tốt cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhớ tưới nước. Bạn thậm chí có thể để đất khô hoàn toàn giữa các lần tưới nước và nó sẽ ổn. Như với nhiều cây trồng trong nhà, bạn có thể tưới ít hơn khi nó ở nơi mát hơn với ánh sáng yếu hơn.

Nếu cây của bạn quá khát, lá của nó sẽ bắt đầu trông mềm, đó là một sự thay đổi đáng chú ý so với lá cứng và bóng của cây cao su khỏe mạnh. Cố gắng đừng để nó khô. 🙂 Không nhất thiết phải bón phân, nhưng bạn có thể bón phân cho cây trồng trong nhà pha loãng hàng tháng vào mùa xuân và mùa hè khi cây hoạt động tốt và cần thiết.

Cây cao su già lá úa vàng và chết

Đất tốt nhất cho cây cao su

Đất rất quan trọng khi lập kế hoạch chăm sóc cây cao su. Cây cao su thích đất thoát nước tốt, thoáng khí (nếu có rêu than bùn sẽ tốt) và chậu có lỗ thoát nước vì chúng dễ bị thối rễ.

Tuy nhiên, tôi không trồng cao su trong chậu có lỗ thoát nước vì tôi là một người chơi chơi khủng khiếp. (Tuy nhiên, họ đang làm rất tốt!). Xem bài viết của tôi về việc trồng trong chậu không có lỗ thoát nước.

Yêu cầu về ánh sáng

Ánh sáng gián tiếp trung bình đến sáng. Tôi có cây cao su lớn của mình trong một khu vực có ánh sáng gián tiếp trung bình và nó vẫn phát triển như cỏ dại. Chúng cũng có thể chịu nhiệt độ và độ ẩm. Cây cao su sống tốt trong một phạm vi nhiệt độ bình thường của hộ gia đình nhưng lại đánh giá cao sự ấm áp vào ban ngày. Ít nhất 10 độ C và không lạnh hơn vào ban đêm. Chúng cũng thích mức độ ẩm bình thường trong nhà.

Cây cao su thích có được sự thoải mái và thiết lập cửa hàng trong một không gian. Điều kiện ánh sáng hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột có thể là một cú sốc đối với hệ thống của nó, khiến nó bị rụng lá. Tôi đã từng có một cây cao su đứng trước một hệ thống điều hòa / AC lớn trước khi tôi nhận ra sai lầm. Đúng, tôi là một đứa ngốc. Cây đó không vui và rụng nhiều lá!

Cắt tỉa & làm sạch cây cao su

Để cắt tỉa cây cao su, hãy dùng kéo để cắt ngay trên một nút. Nút là nơi một chiếc lá mọc ra từ thân cây hoặc nơi một thân cây mọc ra từ một thân cây khác. Sự phát triển mới cuối cùng sẽ bắt đầu xuất hiện từ nút bên dưới vết cắt. Nếu bạn muốn khuyến khích cây cao su của mình phát triển lớn hơn theo chiều ngang, hãy cắt bỏ phần ngọn của thân chính. Điều này sẽ giúp các nhánh bên phát triển.

Các vật nuôi thông thường trong gia đình có thể phá hoại cây cao su (rệp sáp, v.v.), nhưng chúng không đặc biệt dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, nó có thể phát triển nấm mốc, là một loại nấm mốc bụi đen có thể phát triển trên lá. Cách làm từ xa là lau lá bằng hỗn hợp xà phòng rửa bát pha loãng.

Vì những chiếc lá này lớn và bóng nên chúng có thể là nam châm hút bụi. Chúng cũng thể hiện rất rõ các đốm nước. Giữ cho lá của bạn đẹp bằng cách lau chúng bằng khăn ẩm – một miếng vải sợi nhỏ sẽ giúp ngăn ngừa các đốm nước.

Nhân giống cây cao su

Cây cao su có thể được nhân giống bằng thân của chúng. Chỉ cần cắt bỏ chúng ở điểm mong muốn (hãy nhớ một chút về cách chúng phát triển trở lại qua các nút), và sau đó vùi vết cắt đó vào đất ẩm. Cây cao su cũng có thể được nhân giống thông qua lớp khí.

Những loại cây này được coi là độc hại nhẹ và cần tránh xa vật nuôi và trẻ em.