Quy Hoạch Vùng Trồng Rau Sạch / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Duhocaustralia.edu.vn

Bắc Giang: Quy Hoạch Vùng Trồng Rau An Toàn

ThienNhien.Net – Những năm gần đây, diện tích đất canh tác nông nghiệp ở các xã ngoại thành thành phố Bắc Giang bị thu hẹp hơn do tốc độ đô thị hoá nhanh, cùng với sự hình thành các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư mới kéo theo sự gia tăng dân số dẫn đến nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng tăng. Trước thực tế đó, UBND thành phố Bắc Giang quyết định triển khai quy hoạch 2 xã Đa Mai và Song Mai thành vùng trồng rau an toàn, giúp cho người nông dân có thu nhập ổn định.

Theo đó, đối tượng quy hoạch là các hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện trồng rau an toàn, rau chế biến theo quy định và có nhu cầu tham gia trồng.

Thành phố quy định rõ, vùng sản xuất rau an toàn, rau chế biến phải có quy mô ít nhất từ 1 ha trở lên và không quá 10 ha/vùng và quy hoạch ở vùng có một số ruộng đã chuyển đổi trồng rau.

Đồng thời, khi quy hoạch phải tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng các vùng sản xuất rau; lập hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận đủ điều kiện sản xuất; triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ kinh phí để việc trồng rau an toàn, rau chế biến thu được kết quả thiết thực.

Trong những năm qua, thành phố cũng đã xây dựng thành công các mô hình điểm sản xuất rau sạch, rau an toàn, hoa ly, hoa loa kèn có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới và công nghệ cao (như sản xuất trong nhà lưới, dùng hệ thống tưới phun tự động…) ở Song Mai, Đa Mai.

Để khẳng định sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh và tạo ra bước chuyển mạnh, đột phá trong cơ cấu kinh tế, Thành phố đã triển khai hệ thống phân phối các loại thực phẩm sạch trên địa bàn, kể cả ở trong các siêu thị làm cơ sở tiến tới xây dựng một số thương hiệu thực phẩm sạch, an toàn Bắc Giang.

Quy Hoạch Vùng Sản Xuất Rau An Toàn Cung Cấp Cho Tp. Hà Nội Và Tp. Hồ Chí Minh

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

SỐ 5391 /QĐ-BNN-TT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 31/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Phát triển sản xuất rau an toàn cung cấp cho TP. Hà Nội và Hồ Chí Minh cần có quyết tâm cao của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của người sản xuất và sự hưởng ứng mạnh mẽ của người tiêu dùng.

Phát triển sản xuất rau an toàn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các phương án quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tỉnh trong vùng quy hoạch.

Phát triển sản xuất rau an toàn trên cơ sở hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa các khâu trong chuỗi từ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

Phát triển sản xuất rau an toàn trên cơ sở phát huy lợi thế của các địa phương, ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến để đạt năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hạ, đa dạng chủng loại… đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sán xuất rau an toàn tại các địa điêm tập trung (có quy mô từ 3 ha trở lên) đe tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

II. MỤC TIÊU

Quy hoạch khoảng 22 – 26 ngàn ha đất nông nghiệp để sản xuất rau an toàn tại 9 tỉnh/thành phố thường xuyên cung cấp rau cho TP.Hà Nội, bao gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Son La, Hòa Bình, Lào Cai và TP. Hà Nội.

Quy hoạch khoảng khoảng 29-39 ngàn ha đất nông nghiệp để sản xuất rau an toàn tại 7 tỉnh/thành phổ thường xuyên cung cấp rau cho TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh.

III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

Vùng cung cấp rau cho TP. Hà Nội

Tổng diện tích đất quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn của các tỉnh, thành phố có cung cấp cho TP. Hà Nội khoảng 22 – 26 ngàn ha; trong đó, phân bổ ở các vùng tập trung như sau: Hà Nội 6.940 ha, Vĩnh Phúc 2.500 ha, Hà Nam 915 ha, Hưng Yên 710 ha, Bắc Giang 3.000 ha, Bắc Ninh 2.035 ha, Scm La 460 ha, Hòa Bình 5.000 ha, Lào Cai 600 ha.

Năm 2020, nhu cầu sử dụng rau an toàn tại TP. Hà Nội khoảng

tấn; trong đó, TP. Hà Nội tự sản xuất 100 tấn, các tỉnh khác cung cấp 360.900 tấn. Đến năm 2025, nhu cầu sử dụng rau an toàn tại TP. Hà Nội khoảng 1.205.000 tấn, TP. Hà Nội tự sản xuất 799.200 tấn, còn lại 405.800 tấn được cung cấp từ các tỉnh khác,

Vùng cung cấp rau cho TP. Hồ Chí Minh

Tổng diện tích đất quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho Hồ Chí Minh khoảng 29 – 39 ngàn ha; trong đó, phân bố ở các vùng tập trung như sau: TP. Hồ Chí Minh 4.500 ha, Tây Ninh 1.500 ha, Bà Rịa – Vũng Tàu 1.400 ha, Vĩnh Long 650 ha, Long An 2.400 ha, Tiền Giang 7.400 ha, Lâm Đồng

Năm 2020, nhu cầu sử dụng rau an toàn tại TP. Hồ Chí Minh khoảng

tấn; trong đó, sản xuất tại TP Hồ Chí Minh 200 tấn, các tỉnh khác cung cấp 687.800 tấn. Đen năm 2025, nhu cầu sử dụng rau an toàn khoảng

tấn, TP. Hồ Chí Minh tự sản xuất 636.000 tấn, các tỉnh khác cung cấp

tấn.

Định hướng đến năm 2030

a) Vùng cung cấp rau cho TP. Hà Nội

Diện tích gieo trồng rau an toàn tại các tỉnh trong vùng quy hoạch đạt khoảng 106-125 ngàn ha, sản lượng từ 2,7 – 3,1 triệu tấn.

Nhu cầu sử dụng rau an toàn tại TP. Hà Nội khoảng 1.315.000 tấn; trong đó, sản xuât tại Hà Nội 867.500 tẩn, các tỉnh khác cung cấp 447.500 tấn.

b) Vùng cung cấp rau cho TP. Hồ Chí Minh

Diện tích gieo trồng rau an toàn tại các tỉnh trong vùng quy hoạch đạt khoảng 144-190 ngàn ha, sản lượng từ 4,5 – 5,8 triệu tấn.

Nhu cầu sử dụng rau an toàn tại TP. Hồ Chí Minh 1.535.000 tấn; trong đó, Hồ Chí Minh tự sản xuất 686.200 tấn, các tỉnh khác cung cấp 848.800 tấn.

(Diện tích quy hoạch tại các tỉnh chi tiết theo phụ lục đỉnh kèm)

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Quản lý quy hoạch và các yếu tố gây ô nhiễm nguồn đất, nước tưới

Phương án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở các vùng sản xuất rau đã hình thành tại các địa phương.

Trên cơ sở phương án quy hoạch này, các địa phương cần rà soát cụ thể và quản lý quy hoạch theo quỵ định hiện hành. Đồng thời, quản lý tốt các yếu tố gây ô nhiêm (bao gôm cả thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kính thích tăng trưởng…) đât và nguồn nước tưới, hoặc có giãi pháp sử dụng nguồn nước tưới thay thế,

Tổ chức sản xuất

Khuyến khích người sản xuất áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuân VietGAP, GlobalGAP… để tạo ra sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phâm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tiếp tục xã hội hóa công tác chứng nhận sản phẩm rau an toàn, gắn với truy suât nguôn gôc sản phâm; đồng thời, tăng cường công tác thanh ưa, kiểm tra, giám sát việc câp chứng nhận sản phẩm rau an toàn.

Khuyên khích doanh nghiệp/Hơp tác xà liên kết với người sản xuất theo chuôi từ khâu trông trọt đến sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

Khoa học công nghệ

Tiêp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản xuất rau an toàn nhăm hoàn thiện hệ thông pháp lý phục vụ quản lý nhà nước về rau an toàn.

Vê chọn tạo giông: Với nhóm rau chủ lực (cà chua, dưa chuột, dưa hâu…), tập trung nghiên cứu lai tạo giống F1 năng suất, chất lượng cao, phù hợp với các vùng sinh thái; nhóm rau không có điều kiện ra hoa ở Viẹt Nam (cà rot bãp cải, hành tây…), nhập nội đê khảo nghiệm, đưa vào sản xuất những giống có năng suất, chất lượng cao.

Tiếp tục khuyển khích các thành phần kinh tế trong nước sản xuất giống nhóm rau chủ lực. Với nhóm rau không có điều kiện ra hoa ở Việt Nam, tiêp tục nhập khâu hạt giông. Đông thời, quản lý tổt nguồn cây giống cung cấp ra thị trường, đảm bảo người sản xuât được sử dụng giống đúng chất lượng

Vê kỳ thuật canh tác: Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuât rau an toàn; ứng dụng cơ giới hóa phù hợp với sản xuất rau (máy xới tay, máy phun thuốc, hệ thống tưới tiết kiệm… áp dụng các biện pháp kỹ thuật có hiệu quả cao (nhà lưới, phủ bạt, khay gieo hạt…); ứng đụng các ché phẩm sinh học trong canh tác (phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học…); nghiên cứu khai thác thiên địch để phòng chống sâu bệnh hại, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỳ thuật của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống rau nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giống rau cho sản xuất.

Thị trường tiêu thụ

Tiep tục hoàn thiện hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm rau an toàn, trọng tâm là các doanh nghiệp/Hợp tác xã; kết nôi chặt chẽ các khâu từ trồng đến thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá sản phẩm rau an toàn nhăm nâng cao nhận thức, ý thức châp hành và thực thi pháp luật của người sản xuât, kinh doanh và người tiêu dùng sản phâm rau an toàn.

Cơ chế chính sách

Tiếp tục triển khai, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách đã ban hành: Quyêt định sô 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một sô chính sách hô trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tôt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Nghị định sổ 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định sổ 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ vê chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngay 25/10/2013 của Thu tướng Chính phủ vê chính sách khuyên khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn…

Tiếp tục nghiên cứu ban hành bổ sung các chính sách thu hút nguồn lực đâụ tư phát triên sản xuât rau an toàn, trọng tâm là đâu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn (giao thông, thủy lợi, sơ chế…).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Cục Trông trọt triên khai, thực hiện phương án quy hoạch.

Các Bộ, ngành Trung ưong

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối họp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương kiêm tra, giám sát thực hiện phương án quy hoạch; báo cáo câp có thâm quyên ban hành các chính sách sản xuất rau an toàn.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố thuộc vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn cung cấp cho TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Tham mưu cho ủy ban nhân dân các tỉnh: (i) Chỉ đạo tổ chức thực hiện định hướng phát triển rau an toàn tại địa phương; (ii) Ban hành cơ chế chính sách hồ trợ phát triển chuỗi giá trị sản xuất rau an toàn, trọng tâm là chỉnh sách khuyển khích doanh nghiệp liên kết với người sản xuất tiêu thụ sản phẩm; (iii) Hàng năm báo cáo kết quả để Bộ Nông nehiệp và PTNT tổng hợp.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rau an toàn

Phổi hợp với chính quyền địa phương tổ chức liên kết với nông dân xây dựne vùng sản xuất rau an toàn, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ rau an toàn; tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ bảo quản, chế biến các sản phấm rau an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuẩt, kinh doanh. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, ban hành cơ chế chính sách phát triển rau an toàn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Như Điều 3;

Thủ tướng Chính phú (để b/c);

Bộ trường, các Thứ trường Bộ NN&PTNT;

Vãn phòng Chính phũ;

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Công Thương, Khoa học và Công nghệ;

UBND và Sở NN&PTNT các tỉnh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn La, Hòa Binh, Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu; Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang và Lâm Đồng;

Website Bộ NN&PTNT;

Lưu VT, TT

Quy Trình Trồng Rau Sạch Tại Nhà

– Chậu trồng: Bạn có thể tận dụng thùng xốp, chậu cây to, chai nhựa hay bất cứ vật dụng nào có sẵn tại nhà. Ngoài ra, trên thị trường cũng có bán loại chậu trồng nhiều tầng, vừa giúp tiết kiệm không gian, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ cao.

– Đất trồng: Đơn giản nhất, bạn nên chọn mua loại đất trồng rau chuyên dụng được bán tại các cửa hàng cây giống, vật tư nông nghiệp. Một số loại đất còn có trộn sẵn hàm lượng dinh dưỡng nhất định, giúp bạn không phải mất thêm thời gian bón phân cho cây.

– Hạt giống: Để hạt giống nhanh nảy mầm, bạn cần phải ngâm hạt trong nước ấm với tỷ lệ 2 nước nóng : 3 nước lạnh trong khoảng thời gian 2 – 6 giờ đồng hồ, tùy thuộc vào từng loại rau. Bạn cũng có thể sử dụng cây con để rút ngắn thời gian thu hoạch. Ngoài ra, bạn nên tham khảo lịch trồng rau theo các tháng trong năm để chọn đúng loại rau trồng theo mùa vụ, giúp cây phát triển tốt nhất.

– Các dụng cụ khác: Bình tưới, xẻng, vải mùng lót đáy chậu và lưới che nắng (nếu cần).

– Trước tiên, bạn cần phải khoét một vài lỗ nhỏ dưới đáy chậu trồng để thoát nước. Ngoài ra, nếu có vải mùng, bạn nên đặt vào lòng chậu trước khi cho đất vào để hạn chế tình trạng đất bị rơi ra ngoài.

– Tiếp đó, bạn cho đất vào khoảng 2/3 chậu và chia luống để dễ gieo hạt hơn.

– Với hạt giống, bạn đào các lỗ nhỏ trên bề mặt để cho hạt vào, mỗi lỗ nên cho khoảng 2 – 3 hạt và chừa khoảng cách thích hợp để cây phát triển. Với cây con, bạn cần lấp đất dày khoảng 4 – 5 cm để cây không bị đổ, ngã.

– Cuối cùng, bạn chỉ việc tưới một lượng nước vừa phải để tạo độ ẩm cho đất là đã hoàn thành quy trình trồng rau sạch tại nhà.

– Bón phân: Để rau phát triển tốt, bạn nên bón thêm phân cho cây. Nên tận dụng bã cà phê hoặc dùng phân hữu cơ để đảm bảo an toàn hơn.

– Tưới nước: Thời gian tưới nước tốt nhất cho rau là vào sáng sớm và chiều tối, 2 lần mỗi ngày. Không nên tưới cây vào lúc nắng nóng vì dễ làm cây chết. Cần phải dùng nước sạch hoặc có thể tận dụng nước mưa, nước vo gạo để tưới cây.

– Ánh sáng: Khi cây non còn nhỏ, bạn cần hạn chế đặt chúng trực tiếp dưới ánh nắng trưa và chiều. Nếu khoảng sân của bạn không có mái che, có thể dùng một tấm lưới che phía trên để hạn chế ánh nắng.

Lưu ý: Khi cây đã nảy mầm, bạn cần phải loại bỏ đi những cây còi cọc, kém phát triển để có đủ không gian cho những cây khác. Nếu chậu chứa không đủ khoảng trống, hãy chiết bớt sang một chậu khác.

Nông Dân Hà Nội Phát Triển Vùng Chuyên Canh Trồng Rau Sạch

Nông dân xã Vân Nội xây dựng các hợp tác xã trồng rau sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội là địa phương phát triển chủ yếu nhờ nông nghiệp. Thay vì trồng nhiều loại rau trên một vùng đất, các hợp tác xã định hướng người dân chuyên canh trồng rau an toàn. Vùng chuyên canh giúp người dân dễ quản lý, chăm sóc, điều tiết nước tưới và dễ dàng trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, rau chuyên canh mang lại cơ hội việc làm và nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống cho các hộ nông dân. Hiện tại, vùng chuyên canh rau Vân Nội đem đến nguồn thu ước tính 360 triệu đồng mỗi ha trong năm. Mỗi sào rau mang lại cho các hộ nông dân từ 10-15 triệu đồng mỗi vụ.

Xã Vân Nội có 14 hợp tác xã đang hoạt động, mỗi hợp tác xã có khoảng 30-40 thành viên tham gia sản xuất. Xã đã quy hoạch phát triển vùng chuyên canh theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 115 ha, chiếm gần 50% diện tích đất nông nghiệp ở xã Vân Nội.

Hợp tác xã Ba Chữ tại Vân Nội đã xây dựng thành công mô hình triển khai trồng rau an toàn bằng cách dùng phân hữu cơ để bổ sung dinh dưỡng cho rau và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã rau Ba Chữ là người trực tiếp hướng dẫn kĩ thuật, liên kết nhiều đơn vị để đảm bảo đầu ra cho bà con. Theo bà Huyền, triển khai thực hiện theo mô hình rau an toàn, các thành viên tham gia phải tuân thủ đúng quy trình chăm bón.

Với các hộ dân trong hợp tác xã rau Ba Chữ, toàn bộ kĩ thuật trồng rau, quá trình chăm sóc đều phải thực hiện ghi chép vào nhật ký đồng ruộng để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường.

Sau khi thu hoạch, người dân phải bơm nước và đổ vôi để làm sạch đất, diệt trừ mầm bệnh trước khi trồng lứa rau mới. Toàn bộ diện tích trồng rau được phủ kín ni lông nhằm tránh sâu bệnh, giảm sương nắng.

Bà Huyền cho biết, hợp tác xã rau Ba Chữ còn liên kết với nhiều đơn vị sản xuất khác để luôn có đủ sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng. “Nhờ trồng rau, các thành viên trong hợp tác xã có nguồn thu nhập hằng ngày, đảm bảo kinh tế và ổn định cuộc sống gia đình. Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ mở rộng kênh tiêu thụ để sản phẩm của bà con được thu mua với giá cao nhất”, bà Huyền chia sẻ.

Tương tự như hợp tác xã Ba Chữ, hợp tác xã Thố Bảo chuyên cung cấp cho thị trường các loại rau sạch như: rau cải, cà chua, su hào, cà rốt… Ở Thố Bảo, sản phẩm được phân phối rộng khắp thị trường dưới các hình thức như: thương lái thu mua, hợp đồng công ty, cửa hàng cung ứng…

Theo ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Nội, việc áp dụng hoa học kĩ thuật tiên tiến, trong đó có hệ thống tưới tiêu, là khó khăn lớn nhất cản trở việc trồng rau của bà con. Để đảm bảo nguồn cung an toàn cho thị trường, các cán bộ khuyến nông huyện Đông Anh hướng dẫn bà con sản xuất an toàn, tăng cường kiểm tra, giám sát để sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

Nhận định về hướng phát triển vùng rau chuyên canh, ông Trần Trung Hiếu cho rằng: “Để việc trồng rau của bà con mang lại hiệu quả hơn nữa, địa phương phải tăng cường các biện pháp đầu tư đồng bộ về khoa học kĩ thuật, liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra. Sản phẩm phải được kiểm định rõ ràng trước khi xuất bán ra thị trường”.

Rau Vân Nội hiện đang được cung cấp cho người dân qua nhiều kênh bán hàng như: siêu thị, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn hoặc qua các mô hình liên kết với nhiều công ty để đảm bảo đầu ra. Trong đó, chợ đầu mối rau Vân Trì, Hà Nội là nơi trao đổi, mua bán hàng chục tấn rau thành phẩm mỗi ngày.

Dương Lan