Xu Hướng 3/2023 # Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao # Top 5 View | Duhocaustralia.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao được cập nhật mới nhất trên website Duhocaustralia.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

array(), array(), array() ), ), HelpHelper::$helpers = NULL HelpHelper::$base = “” HelpHelper::$webroot = “/” HelpHelper::$theme = NULL HelpHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HelpHelper::$params = array HelpHelper::$action = “view” HelpHelper::$plugin = NULL HelpHelper::$data = NULL HelpHelper::$namedArgs = NULL HelpHelper::$argSeparator = NULL HelpHelper::$validationErrors = NULL HelpHelper::$tags = array HelpHelper::$__tainted = NULL HelpHelper::$__cleaned = NULL, JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = “” JavascriptHelper::$webroot = “/” JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = “view” JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL, TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = “” TimeHelper::$webroot = “/” TimeHelper::$theme = NULL TimeHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = “view” TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL, JqueryEngineHelper::$_optionMap = array JqueryEngineHelper::$_callbackArguments = array JqueryEngineHelper::$jQueryObject = “$” JqueryEngineHelper::$useNative = true JqueryEngineHelper::$selection = NULL JqueryEngineHelper::$bufferedMethods = array JqueryEngineHelper::$helpers = NULL JqueryEngineHelper::$base = “” JqueryEngineHelper::$webroot = “/” JqueryEngineHelper::$theme = NULL JqueryEngineHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JqueryEngineHelper::$params = array JqueryEngineHelper::$action = “view” JqueryEngineHelper::$plugin = NULL JqueryEngineHelper::$data = NULL JqueryEngineHelper::$namedArgs = NULL JqueryEngineHelper::$argSeparator = NULL JqueryEngineHelper::$validationErrors = NULL JqueryEngineHelper::$tags = array JqueryEngineHelper::$__tainted = NULL JqueryEngineHelper::$__cleaned = NULL, JsHelper::$bufferScripts = true JsHelper::$helpers = array JsHelper::$__jsVars = array JsHelper::$__bufferedScripts = array JsHelper::$__engineName = “JqueryEngine” JsHelper::$setVariable = “app” JsHelper::$base = “” JsHelper::$webroot = “/” JsHelper::$theme = NULL JsHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JsHelper::$params = array JsHelper::$action = “view” JsHelper::$plugin = NULL JsHelper::$data = NULL JsHelper::$namedArgs = NULL JsHelper::$argSeparator = NULL JsHelper::$validationErrors = NULL JsHelper::$tags = array JsHelper::$__tainted = NULL JsHelper::$__cleaned = NULL JsHelper::$Html = HtmlHelper object JsHelper::$Form = FormHelper object JsHelper::$JqueryEngine = JqueryEngineHelper object, TextHelper::$helpers = NULL TextHelper::$base = “” TextHelper::$webroot = “/” TextHelper::$theme = NULL TextHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TextHelper::$params = array TextHelper::$action = “view” TextHelper::$plugin = NULL TextHelper::$data = NULL TextHelper::$namedArgs = NULL TextHelper::$argSeparator = NULL TextHelper::$validationErrors = NULL TextHelper::$tags = array TextHelper::$__tainted = NULL TextHelper::$__cleaned = NULL, SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = “0a725a573dfb2ac5d0ebee4c7cd0647b” SessionHelper::$path = “/” SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = “medium” SessionHelper::$time = 1632069045 SessionHelper::$sessionTime = 1632081045 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = “” SessionHelper::$webroot = “/” SessionHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = “view” SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL, FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$_lastAction = “” FormHelper::$base = “” FormHelper::$webroot = “/” FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” FormHelper::$params = array FormHelper::$action = “view” FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = “” HtmlHelper::$webroot = “/” HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = “view” HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL ) $loadHelpers = false $cached = false $loadedHelpers = array() $list_other = array( array( ), array( ), array( ) ) $views = array( “, “, ) ) $help = HelpHelper HelpHelper::$helpers = NULL HelpHelper::$base = “” HelpHelper::$webroot = “/” HelpHelper::$theme = NULL HelpHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HelpHelper::$params = array HelpHelper::$action = “view” HelpHelper::$plugin = NULL HelpHelper::$data = NULL HelpHelper::$namedArgs = NULL HelpHelper::$argSeparator = NULL HelpHelper::$validationErrors = NULL HelpHelper::$tags = array HelpHelper::$__tainted = NULL HelpHelper::$__cleaned = NULL $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = “” JavascriptHelper::$webroot = “/” JavascriptHelper::$theme = NULL JavascriptHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = “view” JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL $time = TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = “” TimeHelper::$webroot = “/” TimeHelper::$theme = NULL TimeHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = “view” TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL $jqueryEngine = JqueryEngineHelper JqueryEngineHelper::$_optionMap = array JqueryEngineHelper::$_callbackArguments = array JqueryEngineHelper::$jQueryObject = “$” JqueryEngineHelper::$useNative = true JqueryEngineHelper::$selection = NULL JqueryEngineHelper::$bufferedMethods = array JqueryEngineHelper::$helpers = NULL JqueryEngineHelper::$base = “” JqueryEngineHelper::$webroot = “/” JqueryEngineHelper::$theme = NULL JqueryEngineHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JqueryEngineHelper::$params = array JqueryEngineHelper::$action = “view” JqueryEngineHelper::$plugin = NULL JqueryEngineHelper::$data = NULL JqueryEngineHelper::$namedArgs = NULL JqueryEngineHelper::$argSeparator = NULL JqueryEngineHelper::$validationErrors = NULL JqueryEngineHelper::$tags = array JqueryEngineHelper::$__tainted = NULL JqueryEngineHelper::$__cleaned = NULL $js = JsHelper JsHelper::$bufferScripts = true JsHelper::$helpers = array JsHelper::$__jsVars = array JsHelper::$__bufferedScripts = array JsHelper::$__engineName = “JqueryEngine” JsHelper::$setVariable = “app” JsHelper::$base = “” JsHelper::$webroot = “/” JsHelper::$theme = NULL JsHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” JsHelper::$params = array JsHelper::$action = “view” JsHelper::$plugin = NULL JsHelper::$data = NULL JsHelper::$namedArgs = NULL JsHelper::$argSeparator = NULL JsHelper::$validationErrors = NULL JsHelper::$tags = array JsHelper::$__tainted = NULL JsHelper::$__cleaned = NULL JsHelper::$Html = HtmlHelper object JsHelper::$Form = FormHelper object JsHelper::$JqueryEngine = JqueryEngineHelper object $text = TextHelper TextHelper::$helpers = NULL TextHelper::$base = “” TextHelper::$webroot = “/” TextHelper::$theme = NULL TextHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” TextHelper::$params = array TextHelper::$action = “view” TextHelper::$plugin = NULL TextHelper::$data = NULL TextHelper::$namedArgs = NULL TextHelper::$argSeparator = NULL TextHelper::$validationErrors = NULL TextHelper::$tags = array TextHelper::$__tainted = NULL TextHelper::$__cleaned = NULL $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = array SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = “0a725a573dfb2ac5d0ebee4c7cd0647b” SessionHelper::$path = “/” SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = “medium” SessionHelper::$time = 1632069045 SessionHelper::$sessionTime = 1632081045 SessionHelper::$cookieLifeTime = false SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$timeout = NULL SessionHelper::$base = “” SessionHelper::$webroot = “/” SessionHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = “view” SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$theme = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$defaultModel = NULL FormHelper::$_inputDefaults = array FormHelper::$_lastAction = “” FormHelper::$base = “” FormHelper::$webroot = “/” FormHelper::$theme = NULL FormHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” FormHelper::$params = array FormHelper::$action = “view” FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__includedScripts = array HtmlHelper::$_scriptBlockOptions = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$base = “” HtmlHelper::$webroot = “/” HtmlHelper::$theme = NULL HtmlHelper::$here = “/chi-tiet-bai-viet/156/cach-bon-phan-huu-co-viet-nhat-cho-cay-an-qua.html” HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = “view” HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL $setting = array( array( ) ) $settings = array( “, “, ) )

include - APP/views/elements/header_top.ctp, line 27 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 736 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 397 include - APP/views/layouts/home.ctp, line 10 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 736 View::renderLayout() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 494 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 440 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 909 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 207 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 171 [main] - APP/webroot/index.php, line 83

Cách Bón Phân Hiệu Quả Cho Cây Ăn Trái

Để cây ăn trái đạt năng suất cao, có chất lượng ngon thì phân bón là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, tình hình sử dụng phân bón của nông dân rất khác nhau. Trong thực tế sản xuất, nhiều nông dân thường bón phân chưa hợp lý. Nông dân có thói quen bón nhiều phân đạm, không chú ý nhiều đến phân lân và phân kali. Việc bón phân không hợp lý (nhất là bón nhiều phân đạm) có thể làm cho cây khó ra hoa, đậu trái. Nếu bón nhiều đạm trong giai đoạn nuôi trái có thể làm cho trái to, năng suất tăng nhưng chất lượng trái sẽ giảm, hiệu quả sản xuất không cao.

Cây ăn trái cần nhiều loại dinh dưỡng để sinh trưởng và cho năng suất, chất lượng nhưng trong đó, đạm, lân, kali là 3 yếu tố mà cây trồng cần nhiều nhất và ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất, chất lượng trái cây.

Phân đạm giúp cây sinh trưởng, phát triển, đâm chồi, đâm đọt…. Nếu thiếu phân đạm, cây sẽ chậm đâm đọt, còi cọc, làm giảm năng suất đáng kể, nhưng bón thừa phân đạm, sẽ làm cho cây có nhiều cành lá sum suê, dễ bị sâu bệnh tấn công… làm giảm chất lượng, tăng tỷ lệ hao hụt, thất thoát.

Lân cần thiết trong việc giúp cây đâm rễ, đâm chồi,…. Nếu thiếu lân, cây sẽ còi cọc, ít đâm đọt, khó ra hoa, đậu trái…

Tăng cường vận chuyển dinh dưỡng, tăng tính chống chịu của cây đối với điều kiện bất lợi, giúp chồi mau thuần thục, dễ ra hoa, kali giúp tăng phẩm chất trái cây…

Ngoài ra, các yếu tố trung lượng, vi lượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng chất lượng trái cây. Trung, vi lượng thường có mặt khá đầy đủ trong các loại phân bón lá. Bên cạnh đó, phân hữu cơ cũng đóng vai trò rất quan trọng, giúp cung cấp một phần dinh dưỡng cho cây, nhưng cơ bản nhất là làm cho đất tơi xốp, giữ ẩm cho đất, giảm thất thoát phân bón…

Để sử dụng phân bón đạt hiệu quả, có nhiều điều cần phải lưu ý như điều kiện đất đai, giai đoạn sinh trưởng, tình trạng sinh trưởng của cây, giống trồng…. Trong đó, quan trọng nhất là chủng loại, liều lượng theo từng giai đoạn sinh trưởng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cây và cách bón thích hợp để cây sử dụng được nhiều nhất, ít bị thất thoát.

– Đối với cây còn nhỏ, chưa cho trái:

Cây cần nhiều phân lân và phân đạm để thúc đẩy cây đâm rễ, đâm chồi. Do đó, cần tập trung bón nhiều phân đạm và lân cho cây. Phân lân nên bón lót, bón vào đầu hoặc cuối mùa mưa; đối với phân đạm và phân ka li nên chia nhiều lần bón hoặc tưới, khi đọt lá đã già.

– Giai đoạn cây đã cho trái:

Nên chia làm 4 lần bón chính: Sau thu hoạch, trước khi xử lý ra hoa, giai đoạn nuôi trái và trước khi thu hoạch.

+ Sau thu hoạch:

Là giai đoạn cây cần nhiều đạm và lân để ra rễ, đâm chồi. Cung cấp đủ đạm và lân sẽ giúp cây cho nhiều tược, tược mập mạnh….

+ Trước khi xử lý ra hoa:

Cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, giúp cây thật sung tốt để cho cây phát hoa dài, khoẻ mạnh, dễ ra hoa, đậu trái. Giai đoạn này cần bón nhiều phân lân và kali, giảm phân đạm. Nếu bón thừa đạm sẽ làm cho cây ra tược, khó ra hoa.

+ Giai đoạn cây nuôi trái:

Cây cần nhiều đạm để giúp trái phát triển, đồng thời cần kali để tăng cường vận chuyển dinh dưỡng về nuôi trái, giúp đảm bảo năng suất, chất lượng trái.

+ Trước khi thu hoạch:

Khoảng 1-2 tháng trước khi thu hoạch (tuỳ theo giống/loại cây), không bón đạm mà bổ sung kali để giúp tăng chất lượng, màu sắc của trái cây, giúp trái ngon, đẹp và an toàn cho người sử dụng. Có thể phun phân kali qua lá.

Hiệu quả sử dụng phân bón rất khác nhau phụ thuộc vào cách bón, kết cấu đất. Nếu đất để chặt hoặc bón không đúng cách sẽ làm cho phân dễ bị rửa trôi, bốc hơi… Do đó, cần làm cho đất tơi xốp bằng cách bón phân hữu cơ cho vườn cây ăn trái. Phân hữu cơ sẽ giúp đất tơi xốp, giữ nước, giữ phân, hạn chế thất thoát phân bón…

+ Cần lưu ý bón theo tán cây, cách gốc từ 1-1,5 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

+ Nên xới xáo mặt đất trước khi bón hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân vì phân bón rất dễ bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, nhất là phân đạm.

+ Sau khi bón phân xong, cần tưới đủ nước để phân tan và cung cấp cho cây. Nếu bón phân mà không cung cấp đủ nước sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

Ngoài ra, có thể bổ sung phân bón qua lá 2-3 lần trong giai đoạn nuôi trái, thúc đẩy quá trình phát triển trái và tăng chất lượng màu sắc của trái. Tuy nhiên, nếu trời âm u, mưa nhiều, bệnh phát triển… thì nên hạn chế sử dụng phân bón lá.

Cần gia giảm liều lượng phân bón tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng cây, từng vườn. Lượng phân bón tăng dần từng năm theo độ lớn của cây. Giai đoạn cây đã cho trái, năm trước được mùa thì năm sau phải bón nhiều hơn năm thất mùa; trong cùng một vườn, những cây cằn cỗi cần được bón nhiều hơn cây sung tốt; Cây mang nhiều trái thì cần bón nhiều hơn cây ít trái… Nói chung, trước khi bón phân cần “Trông trời, trông đất, trông cây”… thì mới giảm được thất thoát, nâng cao được hiệu quả sử dụng phân bón, đồng thời còn giúp đảm bảo chất lượng trái khi thu hoạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Cây Xoan Đào Mang Lại Hiệu Quả Kinh Tế Cao

Cây Xoan Đào

Tên khoa học: Toona sinensis A.Juss M.Roem

                       Pygeum arboreum Endl. et Kurz

Họ: Xoan (Meliaceae) – Bộ: Cam (Rutales)

Lớp (nhóm): Cây gỗ lớn

Tên Việt Nam: Xoan Đào,

Tên địa phương: Xoan hôi, May sao, Suấn xủ, Tông dù…

1. Giới thiệu cây Xoan Đào

Ở Việt Nam, Xoan Đào sinh trưởng ở độ cao từ 700 đến 1000m so với mặt nước biển. Phân bố rải rác ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh… và một số khu vực khác của Tây Nguyên. Tại Kom Tum, Xoan Đào phát triển tốt ở một số huyện như: Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plong. Xoan Đào còn rất ít cá thể ở khu vực rừng miền Đông Nam Bộ.

Xoan Đào là loài cây ưa sáng hoàn toàn, qua khảo sát tại địa phương xã Hiếu, huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum cho thấy: Xoan Đào chỉ tái sinh ở những ô trống trong rừng, ven đường đi, đặc biệt ở những nơi có các con đường mới mở xuyên rừng. Mật độ tái sinh của Xoan Đào có những chỗ rất cao 5.000 đến 10.000cây/ha.

Việc theo dõi thu hái hạt để gieo ươm gây trồng Xoan Đào tại địa phương chưa được thực hiện, vì thế giải pháp trước mắt cho việc gây trồng loài cây này là bứng những cây con tái sinh tự nhiên ở những nơi có mật độ cao để trồng rừng. Xoan Đào được trồng thuần với mật độ 1.100 hoặc 1.600cây/ ha.

 Xoan Đào sinh trưởng nhanh, tăng trưởng bình quân năm đạt đường kính 2 – 2,5cm và đạt chiều cao 1,2 – 2m. Gỗ Xoan Đào được dùng làm ván lạng, ván bóc và các đồ nội thất gia đình như cửa gỗ, bàn ghế, tủ bếp… Đặc biệt hiện nay gỗ Xoan Đào được dùng làm ván lạng cho veneer rất phổ biến, loại gỗ này đang rất được ưa chuộng trên thị trường. Chất liệu veneer Xoan Đào đang trở thành xu hướng và sự lựa chọn của rất nhiều gia đình Việt. Lá non và vỏ cây có thể dùng để chiết xuất tinh dầu.

Là loại gỗ có độ bền và độ ổn định cao, thiết kế được nhiều kiểu dáng, mẫu mã hiện đại, sau khi đã được xử lý kỹ thuật thì độ chịu ẩm và khả năng kháng mối mọt tốt hơn. Sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam năm 2012 đạt 3,8 tỷ USD – đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 châu Á, thứ Nhất Đông Nam Á – trong đó các mặt hàng chế biến từ gỗ Xoan Đào khá lớn.

Ngoài ra, Xoan Đào là loài cây đem lại giá trị kinh tế cao khi  được trồng phổ biến và thông dụng, dễ sinh trưởng và thời gian có thể thu hoạch ngắn.

Sau chu kỳ từ 8 đến 10 năm (với các tỉnh phía Bắc); 7 – 8 năm (với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên), cây Xoan Đào đã cho khai thác, với giá bán từ 5 – 5,5 triệu đồng/m3 (gỗ tròn) đối với loại vanh dưới 80cm và trên 6 triệu đồng/m3 đối với loại vanh từ 80cm trở lên. 12,5 – 13 triệu đồng/m3 gỗ xẻ hộp; 16,5 – 18 triệu/m3 gỗ xẻ thành phẩm.

Hiện tại, hầu hết gỗ Xoan Đào trên thị trường Việt Nam được nhập khẩu từ Indonexia và Nam Phi.

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đang bị thiếu hụt trầm trọng nguyên liệu gỗ phục vụ xây dựng phát triển đô thị, khu công nghiệp, dân dụng. Để giải quyết một phần khủng hoảng thiếu các loại gỗ phục vụ nhu cầu xin giới thiệu các bạn chú ý tới một loại gỗ quen thuộc lâu nay lãng quên trong các căn nhà của người dân đó là cây Xoan Đào. Xoan Đào rất dễ trồng, lớn nhanh, gỗ tốt, giá lại gấp 10 lần keo và bạch đàn. Một cây Xoan Đào 15 năm tuổi có đường kính 35 – 40 cm giá từ 3 – 3,5 triệu đồng. Một sào Xoan Đào (1000m2) có thể trồng từ 150 – 200 cây. Thời gian thu hoạch tốt nhất của cây Xoan Đào từ 6 – 8 năm tuổi.

Cũng giống như cây Lát xoan (Lát hoa), Xoan Đào cũng thuộc họ xoan, nên có tính chịu hạn cao. Thích hợp với vùng đất nghèo dinh dưỡng, khô hạn.

Lưu ý: Xoan Đào trồng trong vườn sinh trưởng tốt không bị lợn, dê, cừu phá hoại bởi lá, vỏ, rễ Xoan Đào có mùi hôi, vị đắng, mùi vị hôi hắc gây dị ứng tránh được súc vật ăn lá phá hoại cây trồng.

2. Giống.

Lát xoan (Lát hoa), Xoan Đào, Xoan ta, Xoan mộc… cùng họ (chi) nên kỹ thuật gieo ươm tương đồng. Vì vậy có thể vận dụng kỹ thuật thích ứng như nhau. Chúng tôi sưu tầm, lược trích và giới thiệu kỹ thuật ươm giống để quý bạn vận dụng cho phù hợp.

2.1. Kỹ thuật thu hái. (Theo cây giống lâm nghiệp)

– Cây trồng 8 – 9 năm bắt đầu ra quả, nhưng thu hái ở các lâm phần từ 10 tuổi trở lên mới có chất lượng hạt tốt. Chu kỳ sai quả: 2 – 3 năm, ở những năm này tỷ lệ cây ra quả đạt 80 – 90%.

– Thời gian thu hái: từ 25 /1 đến 15/02.

– Chỉ thị độ chín: Khi quả chín vỏ mầu nâu nhạt, một số quả nứt để hạt bay ra bên ngoài. Hạt và cánh hạt mầu cánh gián, nhân hạt chắc và có mầu trắng.

– Thời gian thu hái tốt nhất là vào lúc lâm phần có từ 5 – 10% số cây có quả nứt, phải thu sớm trước khi hạt phát tán.

2.2. Chế biến.

– Quả khi thu hái, hạt chưa tách. Hạt chỉ tách khi quả chín hoàn toàn.

– Quả thu hái về phải ủ quả 2 đến 3 ngày sau khi  phân loại.

– Đống ủ không cao quá 50cm và phải để nơi thông gió. Mỗi ngày đảo 1 lần.

– Khi quả chín có hiện tượng tự tách hạt, ta đem trải đều phơi dưới nắng để tách hạt. Hạt được phơi 2 – 3 nắng, khi hạt đã khô sàng sảy có thể đem gieo ngay hoặc đem bảo quản.

2.3. Bảo quản hạt giống.

Trong điều kiện thông thường:

– Hạt sau khi phơi khô giữ ở độ ẩm 10 – 15% đem cất trong chum lọ có nút đậy kín để nơi thoáng mát.

– Kiểu bảo quản này có thể duy trì sức sống được 1 thời gian nhưng tỷ lệ nảy mầm giảm tương đối nhanh. Sau 3 tháng đã mất sức nảy mầm 35 – 50%.

Một số thông số cơ bản:

– Tỷ lệ chế biến:       20kg quả tươi/1kg hạt khô.

– Số lượng hạt/1kg:  55.000 – 60.000 hạt.

– Độ thuần:                trên 90%.

– Tỷ lệ nảy mầm:       trên 70%.

Theo kinh nghiệm:

– Hạt có mầu cánh dán nhạt: Hạt kém phẩm chất (hạt thu hái chưa chín). Tỷ lệ nảy mầm thường đạt 25 – 30%.

– Hạt có mầu cánh dán trong: hạng tốt nhất, tỷ lệ nảy mầm trên 80%.

– Hạt có mầu cánh dán sẫm: Chất lượng kém (hạt cuối vụ, hạt của vụ trước pha lẫn hạt cũ có sự biến mầu). Tỷ lệ nảy mầm 30 – 40%.

3. Tạo bầu.

3.1.Vỏ bầu.

– Loại vỏ bầu PE mầu trắng đục hoặc đen, bảo đảm độ bền để khi đóng bầu hoặc qúa trình chăm sóc cây trong vườn cũng như khi vận chuyển cây không bị hư hỏng.

– Kích thước bầu: 8x12cm. Bầu không đáy và đục lỗ xung quanh. Không dùng bầu có đáy hoặc cắt góc đáy.

3.2.Thành phần hỗn hợp ruột bầu.

– Phân chuồng ủ hoai: 10%.

– Supe lân Lâm thao:     2%.

– Đất tầng A dưới tán rừng:       88%.

– Đất có hàm lượng mùn từ 3% và độ pH: 5 – 6.

Yêu cầu phân chuồng:

– Phân phải qua ủ hoai

– Phân khô.

Yêu cầu phân Lân:

– Phân Supe Lâm Thao

– Hàm lượng P2O5 dễ tiêu đạt tỷ lệ 14%

Yêu cầu đất rừng tầng A:

– Có hàm lượng mùn 3%

– Độ pH(KCL): 5.0 – 6.0

– Thành phần cơ giới: thịt nhẹ, pha cát (sét vật lí 20-25%)

Trường hợp khan hiếm đất rừng có thể thay thế bằng đất dưới tán cây tế guột hoặc cây cỏ lào.

Tuyệt đối không được gieo “Chay”, không có phân chuồng hoặc dùng đất tầng B sau đó bón thúc phân vô cơ (đạm lá).

3.3. Kỹ thuật pha trộn đất ruột bầu.

– Đất tập kết tại vườn ươm, được đập nhỏ và sàng có đường kính mắt sàng 4mm, loại bỏ rễ cây, sỏi đá, đất sét, rồi vun thành đống cao 15 – 20cm.  Sau đó phun ẩm và dùng vải mưa, giấy bóng ủ 4 – 5 ngày ngoài nắng.

– Phân chuồng qua ủ hoai  và phân Lân, nếu vón cục cũng phải đập nhỏ và sàng.

– Các thành phần kể trên được định lượng (đong bằng thúng, sảo…) theo tỷ lệ đã quy định và trộn đều trước khi đóng bầu.

– Để có độ kết dính khi đóng bầu, đất được tưới nước ẩm, nhưng tránh quá ướt kết vón.

3.4. Tạo luống, xếp bầu và kỹ thuật đảo bầu.

– Trang mặt luống cho phẳng, đất nhỏ mịn, sạch cỏ.

– Luống để xếp bầu có quy cách: Chiều rộng 1m, chiều dài 10 – 20m và cao 15 – 20cm. Rãnh luống: 40 – 50cm.

– Xếp bầu theo hàng, cứ 2 hàng để cách 1 hàng. Mật độ bầu trên luống khoảng 260 – 280 bầu/m2.

– Từ tháng thứ 3 – 4 phải tiến hành thăm bầu. Mỗi khi rễ cọc phát triển ra ngoài đáy bầu phải tiến hành đảo bầu kết hợp phân loại cây để tiện chăm sóc. Chỉ tiến hành đảo bầu vào những ngày dâm mát hoặc có mưa nhỏ.

4. Xử lí hạt giống.

– Diệt khuẩn bằng cách ngâm hạt trong dung dịch thuốc tím KMnO4 nồng độ 0,1% (1gam thuốc tím pha cho 1 lít nước) thời gian ngâm: 30 phút.

– Vớt ra tiếp tục ngâm trong nước ấm 30 – 35oC trong 5 – 6 giờ.

– Hạt được ủ trong túi vải bông để nơi khô ráo ấm áp, khoảng 2kg/túi và cất giữ nơi khô ráo.

– Hàng ngày tiến hành ủ chua bằng nước lã sạch, ấm 30oC cho đến khi hạt nứt nanh  đem gieo (Tránh để nanh quá dài khi gieo có thể bị gẫy mầm).

5. Thời vụ gieo.

Ngay khi thu hái xử lý hạt đã xong.

6. Gieo hạt và cấy cây.

+ Có thể gieo hạt thẳng vào bầu.

– Tạo 1 lỗ sâu 0,5cm giữa bầu và gieo 1 – 2 hạt nứt nanh, sau đó phủ lớp đất mỏng từ 3 – 5mm.

– Dùng rơm rạ phủ trên mặt luống giữ độ ẩm, tránh nắng.

+ Có thể gieo theo hàng hoặc gieo vãi. Số hạt gieo: 1kg/30 – 40m2.

– Sau khi gieo tiến hành phủ hạt. Lớp đất phủ không quá 4mm, sau đó phủ rơm rạ trên mặt luống. Rơm rạ để phủ cần được khử trùng. Sau khi gieo tiến hành tưới nước đủ ẩm.

– Dùng cây mầm có chiều dài 2 - 2,5cm, khi cây được 15 – 20 ngày tuổi. Hạt cây mầm là thời kì cây mầm chóng bén rễ có tỷ lệ sống cao nhất.

– Chỉ tiến hành cấy cây khi trời râm mát hoặc mưa nhẹ, tránh những ngày nắng gắt, gió mùa Đông Bắc. Trước hôm cấy cần tưới đất ướt đều.

– Cây cấy  sau khi nhổ cần nhúng luôn vào bát nước để tránh khô rễ mầm. Cấy đến đâu nhổ đến đấy. Loại bỏ những cây xấu. Dùng que nhọn chọc 1 lỗ sâu 1- 2 cm ở giữa bầu, hướng cây mầm sao cho cổ rễ ngang mặt bầu và dùng que ép chặt đất rễ mầm. Trường hợp rễ cây mầm quá dài có thể cắt bớt, nhưng tránh gây dập nát.

– Sau khi cấy xong tiến hành cắm ràng ràng che mặt luống và tưới nước cho cây. 1 kg ràng ràng có thể cắm che được 1m2. (Che phủ 80 – 90% mặt luống).

Nên gieo ươm trong nhà lưới hoặc gieo ươm trên luống có che bằng lưới cản quang là tốt nhất.

7. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

7.1.Chăm sóc cây con.

Tưới nước.

– Tưới nước giữ độ ẩm đất  sau khi gieo hoặc cấy cây nếu trời không mưa. Không được để khô luống.

– Khi thấy hạt mọc mầm gai dứa dỡ bỏ rơm rạ phủ mặt luống và cắm ràng ràng che bóng. Từ thời gian hạt chưa bỏ mũ thường xuyên tưới mỗi ngày  ít nhất 1 lần vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều. Tưới liên tục trong 20 ngày đầu, sau đó chỉ tưới khi đất khô.

– ở giai đoạn sau, tuỳ theo tình hình thời tiết mà ở giai đoạn sau điều tiết lịch tưới cho phù hợp: cách  10 – 15 ngày tưới 1 lần.

– Trước khi xuất vườn 1 – 2 tháng tuyệt đối không được bón thúc, hạn chế tưới nước hãm cây.

Cấy dặm:

Sau khi cấy cây 5 – 10 ngày, cây nào chết cần tiến hành cấy dặm ngay.

Nhổ cỏ phá váng:

– Luôn làm cỏ sạch trên mặt luống. Thời gian đầu cứ sau 10 – 15 ngày cần làm cỏ, kết hợp phá váng 1 lần.

– Dùng que vót nhọn xới nhẹ phá lớp váng tạo trên mặt bầu, tránh không làm hư tổn đến bộ rễ.

Che bóng:

– Xoan Đào là cây ưa sáng, nhưng khi còn nhỏ chịu bóng nhẹ và phát triển nhanh.

– Giai đoạn đầu cần có độ che bóng 30%, sau đó dỡ bỏ dần giàn che.

– Trước khi xuất vườn 1-2 tháng cần dỡ bỏ hoàn toàn.

Bón thúc.

– Có thể bón thúc bổ trợ để thúc đẩy sinh trưởng của cây con trường hợp cây sinh trưởng kém ở các thời điểm cây 120 ngày, 180 ngày, 240 ngày. Sau 15 – 20 ngày thúc 1 lần.

– Dùng loại phân hỗn hợp Đạm Amôn – Supe lân và Cloruakali tưới thúc với tỷ lệ 3N:6P:1K. Hoặc dùng phân Supe Lân Lâm thao khi cây có biểu hiện tím lá. 2kg bón cho 1000 bầu chia làm 6 lần (Mỗi lần bón 0,340kg/1000bầu).

– Hoà phân với nồng độ 0,5% (1kg phân/200 lít nước). Tưới dung dịch nước phân bằng bình hương sen. Sau khi tưới phân phải tưới rửa bằng nước lã.

– Không tưới thúc vào những ngày nắng gắt, vào lúc buổi trưa nắng. Tốt nhất nên bón vào những ngày râm mát hoặc mưa phùn.

7.2. Phòng trừ sâu bệnh.

– Nhìn chung cây Xoan Đào trong giai đoạn vườn ươm ít nấm bệnh. Thường có 2 loại sâu hại: Sâu đục nõn và sâu ăn lá cả ở vườn ươm và ngoài rừng trồng.

– Cách phòng trự hữu hiệu nhất là thường xuyên kiểm tra và bắt sâu vào buổi sáng. Ngoài ra còn có thể dùng hoá chất thông thường.

8. Tiêu chuẩn cây xuất vườn.

– Tuổi cây: 6 – 7 tháng tuổi (nếu chăm sóc tốt).

– Đường kính cổ rễ: 0,5 – 0,6 cm.

– Chiều cao: 50 – 60 cm.

– Cây đã hoá gỗ hoàn toàn.

– Cây không bị nhiễm sâu bệnh.

– Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân.

– Không trồng cây khi đã có lá non.

Phân Bón Hữu Cơ “Tốt Nhất” &Amp; 8 Cách Ủ Phân Hiệu Quả

Phân dinh dưỡng cho cây trồng được chia làm 2 loại chính là phân bón hữu cơ và phân bón hóa học. Hiện nay rất nhiều người chọn phương pháp ủ phân hữu cơ để trồng rau sạch tại nhà.

Phân hữu cơ là giải pháp lý tưởng cho những người đề cao an toàn vệ sinh thực phẩm. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về các loại phân bón hữu cơ, cách thức hoạt động của từng loại và cách chế biến chúng.

Phân bón hữu cơ là gì?

Phân hữu cơ là những hợp chất hữu cơ là thành phần dinh dưỡng có nguồn gốc từ các loại như xác thực vật, lá cây, phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ hoai mục. Chứa đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

Phân hữu cơ bao gồm phân chuồng, phân trộn, phân xanh và một số chất thải công nghiệp là các chất hữu cơ. Mỗi loại phân bón có những lợi ích và tính chất khác nhau. Nhưng quan trọng là nó sẽ giúp cây trồng phát triển tốt.

Các loại phân hữu cơ chủ yếu có nguồn gốc từ thực vật và/hoặc động vật và được bón vào đất để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Nó được chế biến từ các nguyên liệu sinh học, chất thải động thực vật và tàn dư thực vật.

Phân hữu cơ chứa ít chất dinh dưỡng hơn so với phân hóa học. Và hầu hết các chất dinh dưỡng thực vật ở dạng các hợp chất hữu cơ như nitơ trong các hợp chất protein. Khi bón vào đất, cây không thể hấp thụ ngay được.

Cần phải trải qua quá trình thoái hóa vi sinh vật trong đất và giải phóng các chất dinh dưỡng đó dưới dạng các hợp chất hữu cơ cây mới có thể hấp thu được. Đối với phân bón hóa học cũng vậy.

Lợi ích từ phân bón hữu cơ

Phân bón hữu cơ không chỉ cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng mà còn có hiệu quả lâu dài, có thể làm tăng cường và tái tạo chất hữu cơ trong đất, thúc đẩy sự sinh sản của các vi sinh vật có lợi.

Ngoài ra còn cải thiện các đặc tính lý hóa và hoạt tính sinh học cho đất, không gây ô nhiễm môi trường.

Phân quan trọng bao gồm phân lợn, phân vịt và phân gà. Được sử dụng rộng rãi trong các vườn rau và vườn cây ăn quả, thường đắt hơn phân hóa học.

Tuy nhiên phân chuồng giúp cải tạo đất tơi xốp và tăng độ thoáng cho đất. Việc sử dụng phân chuồng hoặc các loại phân hữu cơ khác gần đồng ruộng sẽ giúp việc canh tác dễ dàng hơn.

Phân bón hữu cơ có khả năng cung cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh cho cây trồng. Cả dinh dưỡng đa lượng, vi lượng, dinh dưỡng bổ sung giúp tiêu hóa các chất hữu cơ và hóa chất tồn đọng trong đất.

Giúp điều chỉnh tình trạng đất làm đất tơi xốp, thông khí vừa thoát nước tố. Đồng thời điều chỉnh độ chua và độ kiềm (pH) cho phù hợp với sự phát triển của cây. Giúp cây xanh tốt, nuôi dưỡng đất, chống thối rễ.

Phân bón hữu cơ thích hợp cho mọi loại cây trồng, nhất là những loại cây trồng cần năng suất cao.

Các loại phân hữu cơ

Được chế biến từ quá trình ủ. Nguyên liệu là một số chất hữu cơ như trấu, lá, cành cây, thức ăn thừa. Đem những nguyên liệu thô đó trộn lại với nhau, tưới nước và để vi sinh vật phân hủy.

Có thể sử dụng các vi sinh vật khác như rỉ đường, EM trộn đều để tăng quá trình tiêu hóa. Sau đó bón để cải tạo đất. Phân trộn có thể dùng ở cả dạng khô và dạng lỏng.

Sử dụng phân trộn

Việc sử dụng phân trộn cũng cần xem xét loại đất và loại cây. Ví dụ, đất bạc màu hoặc có độ ẩm thấp nên được bón một lượng lớn phân trộn. Ngoài ra:

1. Bổ sung phân trộn cho ô trồng trong quá trình làm đất trồng rau, quả, cây cảnh bằng cách trộn với mùn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

2. Bón lót, vun xới quanh gốc cây. Khi cây đã phát triển trong một thời kỳ nhất định bổ sung phân trộn cho cây trồng.

Là một loại phân hữu cơ thu được từ xác của các loại cây phân xanh như các loại cây họ đậu, lục bình và các loại cây thân thảo khác.

Lợi ích của phân xanh giúp cải thiện cấu trúc đất phù hợp với sự phát triển của cây trồng. Bổ sung nitơ cho đất, duy trì hàm lượng dinh dưỡng trong đất và chống xói mòn đất.

Sử dụng phân xanh trong nông nghiệp

Có thể chia làm 3 cách:

1. Trồng cây tươi trên diện rộng. Và sau đó cắt, chặt và cày trong khu vực đó

2. Trồng cây tươi trong thời gian làm luống chính vụ.

3. Trồng hoa màu trong đất hoang. Sau đó cắt, chặt, lấy phần cây tươi, đưa vào lô trồng cây chính rồi cày xới đất.

Phân chuồng

Phân hữu cơ thu được từ phân động vật ở cả thể lỏng và rắn. Phần lớn là phân chuồng cho các loại động vật nông nghiệp như bò, gà, vịt, lợn. Phân giun quế, phân dơi cũng khá phổ biến.

Phân chuồng rất giàu chất dinh dưỡng mà cây trồng cần. Có thể sử dụng cả tươi và khô. Bao gồm cả loại đã trải qua quá trình đóng viên để dễ dàng xử lý và vận chuyển.

Phân chuồng bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây một cách liên tục. Loại phân này hiệu quả hơn phân bón hóa học. Giúp cải tạo đất và duy trì lớp đất mặt để cây phát triển tốt nhất.

Sử dụng phân chuồng

Dùng hỗn hợp đất làm chất trồng với các chất hữu cơ như lá, cành cây,… Nếu dùng phân tươi thì trộn đất để trồng, rồi xới đất 10-15 ngày cho phân tươi nhả bớt nhiệt, hút bớt đạm trong đất.

Nếu bón trực tiếp lên cây có thể khiến cây bị vàng lá, thậm chí chết cây. Nhưng nếu sử dụng phân khô có thể trộn với đất bầu luôn hoặc rắc xung quanh gốc cây để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây phát triển.

Phân bón sinh học

Phân bón sinh học hoặc phân bón vi sinh được tạo nên dựa trên sự ra đời của vi sinh vật để cải thiện sự suy thoái sinh học, vật lý, hóa học, sinh học và chất hữu cơ của đất.

Đồng thời giải phóng các chất dinh dưỡng từ thực vật hoặc từ chất hữu cơ hoặc vi sinh vật được sử dụng để kích thích tăng trưởng. Giúp tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng

Phân sinh học giúp điều chỉnh tình trạng đất tơi xốp, hút nước tốt, phân hủy chất hữu cơ trong đất thành chất dinh dưỡng cho cây trồng. Làm cho cây phát triển tốt, khỏe mạnh.

Nó cũng giúp xây dựng hormone và chống lại một số bệnh thực vật. Dẫn đến năng suất cao, chất lượng tốt.

Sử dụng phân bón sinh học

Sử dụng được với tất cả các loại cây như lúa, ngô, đậu xanh, đậu Hà Lan, cây cảnh. Có thể dùng để phun cho rau, hoa, cây cảnh 1 lần / tuần.

Nếu sử dụng với các loại cây lâu năm như xoài, táo, chôm chôm, sầu riêng… nên phun nước 1 tháng 1 lần vào buổi tối, nắng nhẹ sẽ hiệu quả hơn và nên sử dụng trong vòng 1 ngày.

Phân bón hữu cơ sinh học

Phân hữu cơ sinh học là loại phân hữu cơ được xử lý ở nhiệt độ cao có khả năng tiêu diệt vi sinh vật. Phân được tiếp tục lên men cho đến khi các vi sinh vật bổ sung vào phân ủ một cách ổn định.

Các vi sinh vật này sẽ giúp cố định nitơ cho cây. Đồng thời sản xuất hormone thực vật để kích thích sự phát triển của rễ cây. Và một số vi sinh vật cũng có thể kiểm soát các bệnh thực vật trong đất và kích thích cây trồng xây dựng khả năng miễn dịch.

Lợi ích của phân hữu cơ sinh học

Là thức ăn của các sinh vật trong đất như vi khuẩn, nấm và actinomycosis.

Cung cấp chất dinh dưỡng và khuyến khích vi sinh vật sản xuất hơn 93 loại thức ăn cho cây trồng.

Giúp cải thiện thuộc tính và tái tạo cấu trúc đất tốt hơn

Giúp hấp thụ dinh dưỡng cho cây

Giúp điều chỉnh độ pH của đất ở mức phù hợp cho sự phát triển của cây.

Giúp loại bỏ và chống lại các vi sinh vật gây bệnh

Giúp cây kháng bệnh và sâu bệnh tốt.

Nguyên tắc bón phân cho cây trồng

Việc sử dụng phân bón đảm bảo tuân thủ nguyên tắc bón phân như sau

1) Xem xét bản chất của đất, đặc biệt là cấu trúc đất, độ tơi xốp của đất để bón phân phù hợp. Ví dụ là đất cát pha thì nên chia thành nhiều lần bón.

2) Phân bón vào đất phải ở nơi rễ cây có thể hấp thụ nhanh. Và có đủ nước để hòa tan và bón phân.

3) Xác định biện pháp bón phân cho phù hợp với tính chất của cây trồng. Ví dụ như cây trồng theo hàng, thường bón song song với hàng cây. Hoặc cây lâu năm tán lớn thì phải xếp xung quanh tạo hình tán.

4) Bón phân theo nhu cầu của cây trong thời kỳ và số lượng cần thiết.

5) Sử dụng phân hữu cơ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc cải tạo đặc tính của đất. Nên sử dụng phân hữu cơ đã mục nát hoàn toàn.

Cách chế biến phân hữu cơ

Kết hợp các phương pháp ủ phân hữu cơ từ các loại chất thải hữu cơ khác nhau để giảm thiểu chất thải, duy trì đất mà không phụ thuộc vào hóa chất.

1. Cách làm phân trộn từ rác thực phẩm

Nguyên liệu

1 phần thực phẩm khô vụn như vụn gạo, vụn bánh mì, xương cá, vỏ trứng, vỏ trái cây.

1 phần phân gia súc như phân bò, phân gà, phân vịt.

1 phần lá

Xô 20 lít

Lưới côn trùng

Cách làm

Lấy một xô 20 lít và khoan một lỗ xung quanh nó và quấn nó lại bằng lưới chống côn trùng. Giúp thông gió và ngăn ngừa sâu bệnh

Trộn vụn thức ăn khô đã tách nước, nhỏ như vụn gạo, vụn xương cá, vỏ trứng và vỏ trái cây với phân gia súc như phân bò, phân gà và các loại lá mục với tỷ lệ 1: 1: 1

Trộn đều và đóng chặt nắp. Nếu ngày hôm sau có thức ăn thừa có thể thêm vào nhưng đừng quên trộn theo tỷ lệ tương tự.

Mỗi ngày đảo nguyên liệu 1-2 lần.

Lời khuyên:

Ban đầu không cần thêm nước. Vì thức ăn thừa đã có độ ẩm. Nhưng khi nhận thấy rằng các thành phần bắt đầu khô ta có thể rưới một chút nước.

Để ủ khoảng 1 tháng sẽ thu được phân nhỏ màu đen. Đó là loại hoàn toàn khô và không có mùi hôi có thể bón trực tiếp cho cây.

2. Cách làm phân trộn từ cây chuối

Nguyên liệu Cách lên men vi sinh

Lên men vi sinh sinh học trước. Bằng cách lấy 3 phần bẹ chuối tiêu xắt nhỏ trộn với 1 phần mật mía.

Trộn nước dừa vừa đủ. Đậy chặt nắp để rút hết không khí 1 ngày rồi đợi 10-15 ngày. Sau đó cho vào lọ để sẵn trong bóng râm dùng dần.

Cách làm phân trộn

Trộn 3 phần măng chuối đã thái nhỏ, 1 phần mật mía và nước dừa non.

Nước được lên men vi sinh (như trên) rồi cho vào bình tưới.

Đem ngâm nước cho hỗn hợp đã chuẩn bị. Khuấy đều.

Cho nguyên liệu vào bao phân mà không cần buộc miệng bao. Sau đó để trong bóng râm khoảng 5-7 ngày là phân ủ sẽ có mùi thơm.

Có nhiều vi sinh vật và chất hữu cơ khác nhau có thể sử dụng.

Lời khuyên: Hãy trộn 1 phần phân chuối với 10 phần phân chuồng để có hiệu quả tốt.

3. Cách làm phân trộn thực vật tươi

Nguyên liệu

2 phần cây thân thảo, cây thủy sinh

2 phần phân gia súc như phân bò, phân lợn, phân gà.

2 bao trấu đen hoặc trấu thô

1 bát vi sinh

40 lít nước sạch

Cách làm

Sử dụng chủ yếu là cây họ đậu, chẳng hạn như đậu xanh, đậu đen, đậu nành, đậu phộng,…hoặc cỏ và thực vật thủy sinh, 2 bao phân động vật và 2 bao trấu đen. Trộn đều với nhau.

Lấy 1 bát vi sinh hòa với khoảng 40 lít nước sạch rồi tưới lên hỗn hợp.

Trộn đều, ướp trong bóng râm. Chờ cho đến khi nó trở thành một phân bón nguội là có thể sử dụng.

4. Cách làm phân trộn từ rơm rạ

Nguyên liệu

500-1000 kg rơm rạ hoặc gốc rạ

Nước lên men sinh học với vi sinh vật sống

Máy kéo

Cách làm

Rải rơm rạ xung quanh ruộng. Sau đó xả nước sạch vào ruộng đến mực nước cao 3-5 phân.

Dùng máy kéo cho ngập rơm rạ. Sau đó đem nước men sinh học pha chế vi sinh tưới khắp ruộng.

Lời khuyên:

Nếu dùng rơm, rạ khoảng 500-800kg thì dùng 5 lít nước men. Còn nếu dùng rơm, rạ khoảng 800-1000kg thì dùng 10 lít nước men và ủ khoảng 10 ngày cho đến khi hết rơm rạ (mềm và dễ phân hủy).

Sau đó, bạn tiến hành xới đất và chuẩn bị đất trồng lúa như bình thường.

5. Cách làm phân trộn phân bò

Nguyên liệu

Phân động vật như phân bò, phân lợn hoặc phân gà 1000 kg

25 kg đá photphat

Urê 2 kg

Cách làm

Phân chuồng ủ chua, điều chỉnh độ ẩm 50%

Trộn phân chuồng với đá lân (KBK 0-3-0) và urê (công thức 46-0-0) với nhau.

Cho các nguyên liệu trên vào thùng ủ rồi dùng vải và đậy nắp lại, đợi khoảng 1 tháng là có phân để sử dụng.

Đảo phân thường xuyên. Thường chia làm 4 lần: lần 1 sau khi lên men 3 ngày, lần 2 sau khi lên men 10 ngày, lần 3 sau khi lên men 17 ngày và lần 4 khi lên men 24 ngày.

6. Cách làm phân trộn từ cỏ vụn

Nguyên liệu

1000 kg cỏ hoặc chất thải thực vật khác

Phân gia súc 200 kg

Urê 2 kg

1 gói tăng tốc

5 lít nước sạch

Cách làm

Cắt nhỏ cỏ hoặc phụ phẩm cây trồng khác như rơm rạ, ngô hoặc mía rồi băm nhuyễn.

Đem trộn thành 3 lớp ở nơi râm mát không có ánh nắng. Bón lót bằng phân động vật và trộn với ure

Pha dung dịch chứa SuperPAD 1 với 5 lít nước sạch rồi đổ lên từng lớp.

Tưới nước đủ ướt. Ủ khoảng 45 ngày sẽ thu được phân sinh học để sử dụng.

7. Cách làm phân trộn từ xơ dừa.

Nguyên liệu Cách làm

Chuẩn bị phần lông tơ dừa. Chọn không gian cho đống phân bón. Đó phải là khu vực có mái che và không bị ngập lụt.

Trộn 1 phần lông tơ dừa với 1 phần phân gà, và trộn đều với gói xúc tiến lên men

Ủ trong vài ngày cho đến khi phân nguội.

8. Cách làm phân trộn từ cá

Nguyên liệu

Cá hoặc phế liệu cá như đầu cá, xương cá, đuôi cá, bụng cá 40 kg.

20 kg mật đường

1 túi phân trộn Super PAD2

Nước sạch

Thùng 200 lít

Cách làm

Hòa tan chế phẩm Super PAD2 với 20 lít nước ấm.

Cho vào thùng 200 lít và thêm 40kg chất thải cá và 20kg mật đường. Trộn đều

Cho nước sạch vào đầy khoảng 80% bể và dùng lưới nylon che lại để thông gió và ngăn côn trùng.

Trong quá trình lên men, trộn đều ngày 2-3 lần. Và thường xuyên bổ sung nước sạch.

Thời gian ủ men khoảng 25-30 ngày hoặc đến khi phân cá có màu nâu sẫm.

Lời khuyên:

Nếu bạn phun thuốc lên lá cây. Pha 1 lít phân lỏng cá với 100-150 lít nước và tưới khoảng 1 lần / tuần. Nhưng nếu đổ vào gốc cây hãy pha 1 lít phân lỏng cá với 50 lít nước rồi tưới 3-4 lần trong năm.

Việc sử dụng phân bón hữu cơ không những có thể tạo nên những thực phẩm hữu cơ tươi ngon, không chứa chất độc hại mà còn có thể giúp ích cho thiên nhiên và môi trường xung quanh. Hãy tận dụng những chất thải để tạo nên những giá trị dinh dưỡng tốt nhất cho cây trồng của bạn.

Theo: Ngọc Lan

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Bón Phân Hữu Cơ Việt Nhật Cho Cây Ăn Quả Mang Lại Hiệu Quả Cao trên website Duhocaustralia.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!